Public
Authored by Minky Phạm

Bí Quyết Thành Công Của Những Nhà Môi Gioi Bất Động Sản

Edited
Bí Quyết Học Kinh Doanh Bất Động Sản Thành Công Của những nhà thành công đó chính là duy trì đội ngũ nhân lực cao cũng như giảm tỷ lệ nghỉ việc cuả nhân viên nhất là trong tình hình biến động khan hiếm nhân lực trính độ cao như hiện nay: Cần rà soát lại Sự căng thẳng, những thách thức của thị trường và áp lực công việc, dẫn đến một số cán bộ không đáp ứng được yêu cầu. Nhân viên nhận được lời mời hấp dẫn ở các công ty nước ngoài hoặc thành lập công ty riêng. Chính sách lương, phúc lợi chưa rõ ràng, không công bằng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp chưa cao. Đánh giá kết quả hoàn thành công việc không công bằng hoặc một số trưởng bộ phận chưa có năng lực phù hợp.
 
Cần rà soát lại Sự căng thẳng, những thách thức của thị trường và áp lực công việc
 
 
Từ đó xây dựng những giải pháp thiết thực nhằm Giảm bớt sự căng thẳng trong công việc (Công nhân viên chịu áp lực cao, điểm trung bình 4.25). Tăng sự nhiệt huyết trong công việc để tạo động lực cho công nhân viên. Phân bổ công việc phù hợp với cá tính và sở thích. Sắp xếp công việc cần phải chú ý đến năng lực và tính cách. Có như vậy họ mới tìm thấy niềm say mê, hứng thú chinh phụ khó khăn và không còn thấy mệt mỏi hay chán nản
 
Sắp xếp công việc cần phải chú ý đến năng lực và tính cách
 
Không được để sự bất mãn trong công việc của nhân viên tồn tại quá lâu. Cần phải có sự khen ngợi và ghi nhận đóng góp của nhân viên đúng lúc. Tăng sự hài lòng đối với công việc: cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn, chính sách tiền lương phù hợp, phúc lợi xã hội hợp lý, trả lương xứng đáng với đóng góp của nhân viên, tạo nhiều cơ hội thăng tiến sẽ làm giảm được dự định thôi việc. Khi làm nhà tuyển dụng trong bất động sản,  làm môi giới nhà đất - cần những gì để có thể duy trì một nguồn nhân lực cao thì nền ghi nhớ rằng Lao động phức tạp thì được trả cao hơn lao động giản đơn, phải thể hiện được sự công bằng, đảm bảo tính cạnh tranh tạo ra động lực và sự gắn bó của người lao động và doanh nghiệp. Cần xây dựng mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho từng nhân viên, cung cấp cho nhân viên bảng mô tả công việc rõ ràng. Trả lương 3Ps cũng thể hiện sự minh bạch và công bằng, hiệu quả và tạo động lực cho nhân viên. Vì vậy, để doanh nghiệp đạt được những lợi ích trên, hãy nhanh chóng triển khai và áp dụng phương pháp trả lương 3Ps
Note 5.25 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment