Commit bfdf5e28 by Eric Coissac

Add data about plant barcodes

parent bb765723
>NC_004677@PikoCp004@matk@1557@3104@R@1@516 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYISDARIPYSIHPEILVRTFRRLIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNYYVYECESILFSLLKRSSHSRSLSHRPFPQR
THFHRKIKHIIIFSRRNSLKSIWLLKDPKINYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYYLLLF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSPGYFLRVRMNPLFVRTKMLDELFIADLITNEFDP
IVPIVPILGLLAREKFCDVSGRPISKLSWTNLTDDDILNRFDQIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_011152@CLPGMS-5002@matk@1802@3349@R@1@516 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYVSDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIGDAPSLHPLRSILY
EYRNSSESLQRSIIVVPKVNTRFFLFLWNNYVYECESILVSLLKRSSHSRSLSHGSFPQR
THFHRKIKNIFLFSRRNSLQSIWSLKDPNIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKYRYYLPIF
RQCYFHLWNEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFMRVRMKPLLVKTKMLDELFIADLITDEFDP
IVPIVPIIGLLSREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_011930@KedaC_p020@matk@42432@43991@R@1@520 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYILDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
KYRNSPENFKRSIIVAPRVNTRFLLFLWNHYVYECESILVPLLKQSFHPRSSSHGSFPER
THFDRKIKNIIRISRRNSLKSIWSLKDPRIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYHLLIF
WQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSFLGYFLRVRMKSLLVRTKMLDELFITDLITDEFYP
IVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLYWTSLTDDDILDRFDRIWKNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_014575@CedeC_p042@matk@71525@73072@R@1@516 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYILDTRIPYSIHPEFLVRTFRRWIQDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVAPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSFQSRSSSHGSFPER
TLFDRKIKHIIRISHRNSLKSIWSLKDPKIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYYLPIF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSFPGYSLRVRMKPLLVRTKMLGELFITDLITDEFYP
IVPIVSIIGLLAREKFCDISGRPISKLAWTSLTDDDILDRFDRIWRNFFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_014589@CaarC_p061@matk@70780@72321@D@1@514 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYISDTRIPYSIHPEILVRTFRRWILDASSLHLLRSVLY
EYRNNNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSSHSRSLSHGSFPQRTL
FNRKIKNIFLFSRRNSLKSIWSLKDPNIHYVRYGERFIIAIKGTHLLVKKWRYHLSIFLQ
CYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFLKVQIKPLLVRTKMLDELFIADLITDEFDPIV
PIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWINIFHYYSGSFGRDGLY
RIKYILSLSC
>NC_016058@LadeC_p050@matk@93543@95090@R@1@516 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYISDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVAPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSSHLRSLSHGSFPER
THFDRKIKHIIIFSRRNSLKRIWSLKDPNIHYFRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYHLPIF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFLRIRMKPLLVRTKMLDELFIADLITGEFDP
IVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_021440@M345_p002@matk@2594@4150@R@1@519 maturase_K
SKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNSILDARIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPDNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNYYVCECESILFSRLKRSSHSRSLSHGSFPQR
THFHRKIKHIIIFSRRNSLKSIWSLKDPKIHYVRYGERPIIAIKGAHLLVKKCRYYLLIF
RQFYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSPGYFLRVRMNPILVRTKMLDELFIADLITDEIDP
IVPIVPIIGLLATEKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDQIWRNLFHYYSGSFDRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_007499@PhapfoPp004@matk@1720@3255@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPYPIHMEILVQILQCWIKDVPSLHLLRFIFHE
YHNLNSLITSKKSIYVFSKRKKRFLWFLHNFYVYECEYIFLFLRKQSSYLRSISSGVFLE
RTHFYGKIEYLRVMSCNSFQRILWFLKDIFIHYVRYQGKAILVSKGTLILMNKWKFHFVN
FWQFYFHFWFQPYRIRIKQLPNYSFSFMGYFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLTNKLD
TIAPVIFLIRSLSKAQFCTVLGHPISKSIWTNLSDSDILDRFCRICRNLCRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_014056@OngoraC_p002@matk@1724@3277@R@1@518 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLLHLNYVSDLLIPYPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHLLRLFFHE
SHNLNNLITSKKFIYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYEFEYLFLFIRKQSSYLQLISSGVFLE
RTHFYGKIEYLIVMCCNSFQRILWFLKYTFIHYVRYQGKAILASKGTLLLMKKWKFHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLIVRNQMLENSFLINTLTKKLD
TIVPVIYLIGSLSKAQFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDILDRFCRICRNICRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_018114@PHSUFM_p002@matk@1668@3224@R@1@519 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVLDLLIPYPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHLLRLFIHE
SHNFSNLITSKKFLYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYEFEYILLFIRKQSSYLRSISFGVLLE
RTHFYGKIDYIVVMCCNSFQRILWFLNYTFIHYVRYQGKAILASKGTLILMKKWKFHFFN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLLVRNQMLENSFVINTLISKLD
TIVPVIYLMGSLSKAQFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRICRTICRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_021429@M372_p074@matk@1759@3312@R@1@518 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPHPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHFLRLFFHE
YHNLNSLITSKKSIYVFSKRNKRFFWFLHNSYVYEFEYLFLFLRKQSSYLRSISSGIFIE
RTLFFGKIEYLMVVCCNSFQSILWFLKDTFIHYVRYKGKAILASKGTLILMKKWKSHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLTNKLD
TVAPVISLIGSLSKAQFCTVLGNPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRICRNLCHYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_024019@DEOF_Cp002@matk@1718@3253@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPHPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHFLRLFFHE
YHNLNSLFTSKKSIYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYECEYIFLFLRKQSSYLRSISSGVFLE
RTHFYGKIEYLIVVCCNSFQRILWFLKDTFIHYVRYQGKAILASKGTLILMKKWEFHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGLFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLSKKLD
TIAPVISLIGSLSKDRFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDILDRFCRICRNLCRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_013823@TylaC_p002@matk@1685@3226@R@1@514 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNSISDILIPHPIHLEILVQILQCRIQDVPSLHLLRFFLHE
YHNWNSLITSKKSIYVFSKENKRLFRLLYNFYVFECEFVFVFLRKQSSYLQLTSFGTFLE
RIHFYGKIEHLLVVYRNFFNKTLWFFTDPFMHYVRYQGKAILASKGTHLFMKKWKCYLVN
FWQYYFHFWSQPHRIHINQLSNYSFHFLGYLSSLLRNPLVVRNQMLENSYLIDTVMTKFD
TIVPVDPLIGSLSKAKFCTLLGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKR
TLYRIKYILRFSC
>NC_020364@H889_p086@matk@1769@3307@R@1@513 maturase_K
QNLNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLKILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFL
HEYHNWNSLITPNNSIFFFQNKRLFRFSYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSVAFLE
RTHFYGKIEHLIVVRRNYFQKTLWFFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGTHLLMKKWKCHLVN
FWQYYFHFWSQPYRIHINQLSNCSFYFLGYFSSVLINPSSVRNQMLENSFLIDTVIKKFD
TRVPVIPLIGSLYKAKFCTVSGHPISKPIWTHLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKQ
GLYRIKYILRFSC
>NC_020365@H894_p086@matk@1721@3262@R@1@514 maturase_K
FNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFLHE
YHNWNSLITPNNSIFLFFLKNKRLFRFLYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGAFLE
RTHFYGKIEHLIVVHHNYFQRTLWSFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGAHLLMKKWKCHLVN
FWQYHFHFWSQPYRIHIDQLSNCSFYFLGYLSSVLINLSTVRNQMLENSFLMDTLTKKFD
TRVPVIPLIESLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKQ
SLYQIKYILRLSC
>NC_020366@H912_p086@matk@1854@3404@R@1@517 maturase_K
QNLNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLKILVQILQFWIQDVPSLHLLRFFL
HEYHNWNSLITPNNSIFLFSKENKRLFRFPYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGAF
LERTHFYGKIEHLVVVVVRRNYFQKTLWFFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGTHLLMKKWKC
RLVNFWQYYFHFWSQPYRIQINQLSNCSFYFLGYLSSVLINLSAVRNQMLENSFLIDTVF
KKFDTRVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGS
SKKQSLYRIKYILRFSC
>NC_022927@X587_p086@matk@1861@3399@R@1@513 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKLSHLNYLSDILIPHPIHMEILVQILQSWIQDVPSLHLLRFFLHE
YYNWNSLITPNKSIYVFSKENKRLFWFLYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGVFLE
RTHFYGKIEHLVVCRNYFQKTLWVFKDPFMHYVRYQGKAILGSRGTHFLMKKWKCHLVNF
WQYYFHFWSQSYRIHINQLSNYSFYFLGYLSSVLINSSVVRNQMLENSFLMDTLTKKFDT
IVPIIPLIQSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIINRFGRICRNLSHYHSGSSKKQS
LYRMKYILRLSC
>NC_023356@AU00_p44@matk@30310@31854@D@1@515 maturase_K
QNSRSIHSIFPFLEDQLSHLNYASDILISYPIHLEILVQILRCWIQDLPSLHLVRFFLHE
YHNNNWNSLITPNKPIYLLKKDKKRLLSFLYNSYVSECESIFVFLLKQSSYLRSTSSGPF
LERTHFYGKMEHLIVVCSNYFHKTLRFFKDPFMHYVRYQGKAILASKGTHLLMKKWKCHL
VNLWQYDFHFWSQPYRIHINQLSNYSFNFLGYLSSVLINPSAIRNQMLENSFIIDTVTKK
FDTIVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWADLSDWDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSK
KQSLYRIKYILRISC
>NC_001320@OrsajCp003@matk@1668@3203@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLAHIEIPYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFSRKMEHFGLMYPAFFRKTIWFVMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYLVR
LWQYSFSFWTQPQRIHLNQLENSCFDFLGYFSSVPINSLLVRNQMLENSFLIDTQMKKFD
TKVPVTPLIGSLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKK
TLYRLKYILRLSC
>NC_008591@AgstCp003@matk@2224@3759@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHFEILVQLLQYRIKDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFLFKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSSLPLLSSGTFLE
RIIFSRKMEHFGIMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILGSKGTHFLNKKWKWYLIN
FWQYFFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPKSTLLVRNQMLENLFLINTRMKKFD
TIVPATALIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKQ
TLYRLKYILRLSC
>NC_008602@SobiCp003@matk@2194@3741@R@1@516 maturase_K
QNLQSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLEYRIQDVPSLHLLRFFLHY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFSGKMEHFGVMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKSYLVN
FSQYFFSFWTQPQRIRLNQLTNSCFDFLGYLSSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TTVPATPLVGSLSKAQFCTGSGHPISKPVWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKQ
TLYRLKYILRLSC
>NC_009950@LopeCp003@matk@1715@3250@R@1@512 maturase_K
QNLHSIHSIFSFLEDKFVHLDYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNN
YSNWNSFITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLAASGTFLE
RIHFSKKMEHFWIMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKALFASKGTPFLNKKWKWYLIN
LWQYCFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFMGYLSSVPKSPFLVKNQMLDNSFLIDTLIQKLD
TIVPATALIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_011032@BrdiC_p002@matk@1646@3181@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFSFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYHIQDVPSLHLLRFFLNY
NSNWNSFITSIKSFFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSGGFLE
RIHFSRKMEHFGIMDPGFFRKTLWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLFLKKKWKWYLVN
FCQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPKSPLLVRNQMLENSFLIDTRMIKFD
TIVPATLLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTELSDWDILDRFGQICKNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_013088@DelaC_p002@matk@1703@3238@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLTSSGTFVE
RIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYLVN
FWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPINPLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TIVPATPLIRSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_015990@PVIS_g002@matk@1665@3206@R@1@514 maturase_K
QNLQSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLEYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSFFLFKKENKRLFQFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIHFSGKMEHFWVMYPGFFRKTIWFFMDPLIHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKSYLVN
FSQYFFSFWTQPQRIRLNQLTNSCFDFLGYLPSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TTVPATCLVGSLSKAQFCTGSGHPISKAVWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
ILYRLKYILRLSC
>NC_016677@LetiP_p002@matk@1681@3216@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFFHLHYLSHIEILYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFTTSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFFLFLRKQSSCLRFTSSGTFLE
RIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLFKKKWKWYLIH
LWQYSFFFWAQPRRIHLNRLANSCFDFLGYFSSVPINSLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TKVPATPLIGSLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKK
TLYRLKYILRLSC
>NC_016718@RhsuP_p002@matk@1657@3192@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RILFSRKMEHFGVMYPAFFQKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGNLLLKKKWKCYLVH
FWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSRFDFLGYFSSVPKNTFLVRNQMLEHSFLIDTRMKKFE
TTVPATPLIASLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_019649@FeovCp003@matk@1688@3223@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHFEILVQLFQYRIQDVPSLHLLRFFLNN
YSNWNSFITSMKSIFLFKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSATFLE
RIHFSRKMEHFGIMYPSFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAIFASKGTLFLNKKWKWYLIN
LWQYFFAFWTQPRRIHLNQLANSCFDFMGYLSSVPKSPLLVKNQMLENSFLIDTRIQKLD
TTVPATVLIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDSDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_021372@PhlaCp002@matk@1733@3274@R@1@514 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLLHIEIPCPIHLEILVQLLQCRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSECEFFLFFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFLQKMEHFGVMDPGFFRKTVWIFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLMKKWKCYLVH
FWQYFFYFWTQPRRIHLNQLTNSCFDFLGYLSRVPINTLLVRNQMLENSYLIDTQFKKFA
TVVPAIPLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_021760@N248_p079@matk@1669@3207@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFFFKKENKRLFQFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSGTFLE
RIHFSRKMEHFGIMYPGFSRKTLWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTFFLKKKWKCYLIN
FWQYYFCFWTQPRRIHINQLANSCFDFMGYLSSVQKSSLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TIVPATLLIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_023449@PuolCp003@matk@1693@3240@R@1@516 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFFHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLNTSMKSIFLFKFKKENKRLFRLLYNSYVSECEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTF
LERIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYL
VNFWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKK
FDTIVPATPLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICTNLFHYHSGSSK
KQTLYRLKYILRLSC
>NC_024060@EN55_p084@matk@2175@3722@R@1@516 maturase_K
HDLQSIHSIFPFLEDKLLHLNYVSDVLIPYPIHLEKLVQTFRYWMKDPSSLHLLRLFLHE
YWNWNRFLIPKKSFSIFTKTKSNPRFFLFLYNSYVYEYESILFFLRTQSFHLRSTLFRAF
RERIYFYGKIEYVAEVFTNYLNSYLNYFQGTLCLFKDPFIHYLRYQGKSLLASKDTPLLM
TKWKYYLIHLWECHFYVWFQPEKIYITSLYKHSFYFLGYLSSVRLNFAVIRSQMLENSFI
IDNNMKKVDTIVPIIPVIESLAKTKFCNAVGHPLSKSDRADSSDSDIIDRFVRIVRNLSH
YYSGSAKKKTLYRIKYILRLSC
>NC_016727@PHSUFM_p002@matk@1936@3447@R@1@504 maturase_K
HNLRSIFSIFTFFEDKFLHLNSVLDILLPYPAHLEILVQTLRYWIRDASSLHLLRLFLYE
YHNWNSFFIPKKSIYCFFKRNQRLFMFLYNFHVCEYESILFFICNQSSHLRATSYGALLE
RTFFYGKLKYLVKLFTKDFAGILWLFKDPSPHSVRYKGKFILASKGTFFLMHKWKFYLIH
FWQCNFSVWSHPKRIYINRLSTHCLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQILENEFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGFLAKAQFCNRLGHPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRLKYILKISC
>NC_016728@SinoC_p002@matk@1939@3450@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNSVLDILIPYPAHLEILVQTLRYWIRDAASLHLLRLFLYE
YHNWNSLFIPKKSISFFLKRNQRLFLFLYNFHVCEYESILFFICNQSSHLRATSYGILLE
RTLFYGKLEYLVKLLTKDFAGILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTFFLMHKWKFYLIN
FWQCHFSVWSHPRRIYINRLSTHCLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQIFENAFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGSLAKAQFCNRLGHPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKK
SLYRLKYILKISC
>NC_023357@AT74_p080@matk@1941@3452@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNYVLDILLPYPVHPEILVQTLRYWIKDASSLHLLRFFLYE
YHNWNTLFIPKKSIYIFLKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFICNQPSHLRSTSYRALLE
RTLFYGKLDYLVQLLTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTSLLMHKWKFYLIH
LCQGYFSVWSHPGRIRINPLSTHFLDFIGFLSSVQLTYSVVRSQMLENAFLIDNTIKEFN
PKIPISPLIGSLAKAQFCNGLGHPISKSLWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
GLYRLKYILQLSC
>NC_023359@AT60_p080@matk@1956@3500@R@1@515 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNFVLDILLPYPAHLEILVQTLRYWIRDASSLHLLRFFLYE
YHNWNRNTIPKKLIFFFFKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFLCNQSSHLRSTSYRTLLE
RTFFYVKLEYLVKLFTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTFFLMHKWKFYLIH
FWQCHFSVWAHPRRIYINRLSTHYLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQMLENAFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGSLAKAQFCNRLGYPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYQLKYILQISC
>NC_007942@GlmaCp002@matk@2011@3528@R@1@506 maturase_K
NNLRSIHSIFPFFEDKLIYLNHESDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLLRFFFSY
YYNWNSIFTPKKWISTFFSKSNPRFFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSKLRLKYFRVFF
ERIFFYEKIEHLVEVSVKDCSYTLSFFKDTFMHYVRYQGKSILVSKNTPLLINKWKYYFI
YLWQCHFDIWSRPGTIHINQLSQHSFHFLGYFLSIRPNLSVVRNQMLQNSFLIKMVMKRL
DTIVPIIPLIRSLAKAKFCNVFGHPISKPVWANLSDFDIIDRFLRICRNFSHYYNGSAKK
KSLYQIRYILRLSC
>NC_009259@PhvuCp05@matk@4964@6505@R@1@514 maturase_K
SYKNLQSIHSIFPFFEDKLIYLNHKSDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLIRFFF
YYYSNWNSLFPPKKGISPFFSKRNLRIFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSQLQLKHFRV
FFERIFFYEKRKHLVEISTKNCSYTLFFFKDTFIHYVRYQGKSILVLKNTPLLINKWKYY
FLYLWQCYFDIWAGPETIYINQLSQYSFHFLGYFLSIPQNLSVVRSQMLKNSFLIKIVIK
KLDTIIPIIPLMRSLAKTKFCNVMGHPISKPVWANFSDFYILDRFLRICRNFSHYYNGSA
KKKSFYQIKYILRFSC
>NC_013843@Vrkps_p005@matk@4996@6510@R@1@505 maturase_K
SSTNLQSIHSIFPFFEDKLIYLNHKSDIRIPYPIHLEILVQILRYSIKDVSFFHLIRLFF
YYYSNRNSLFPPKKWIFTFFSKRNRRIFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSQLQLKHFRV
FFERIFFYEKIKHLVKVSTKNCSYTLFFFKDTFIHYVRYQGKSILVLKNTPFFINKWKYY
FIYLWQCHFDIWAGLETIYINELSQYSFHFLGYFLSIPLNLSVVRSQMLQNSFLIQIVIK
KLDTIVPIIPLMRSLAKTKFCNVMGHPISKPVWANLSDFDILDRFLRICRNFSHYYNGSA
KKKSFYQIKYILRFSC
>NC_002693@OeelhCp002@matk@1860@3398@R@1@513 maturase_K
PTLRSIHSIFPFLEDQFSHLDYLSHVLIPYPIHLEIAVQTLRYWVKDASSLHLLRIFLHE
YWNSFSTPKKHITLFLKGNSRFFLFLYNSYVCEYESIFLFIRNQSSHFQSTSSGVFFERI
LFYVKIDHLVEVFVGTDFLDIRSFFKDPNMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVNL
WQYHFSVWSQPGRININQLGKYSLDFLGYFSNVQLKSSVVRNQTLENSFLINNAMKKLET
TVPILPLIGSLSRAKFCNALGHPISKPTRNDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKKS
LYRIKYILRLSC
>NC_008325@DacaCp002@matk@1794@3332@R@1@513 maturase_K
NNLRSIHSIFPFLEDNFSHLIYVLEILIPYPAHLEILIQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YRSWNTPNKASSFFSKRNQRFFFVLYNSHICEYESIFVFLRNQSSHLCSTSSGTLLERIY
FYGKLEHLVLVEAFAKAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPPLMKKWTYYFVNL
WECRFYLWSQPGRICINQLYNNSLSLLGYISSAGLNPSMVRSQMLENAFIIDNPIKKFDT
LVPIVPLIGSLAKARFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIVRFGRICRNLSHFFSGSSQKKS
LYRIKYILRLSC
>NC_015113@AnceC_p002@matk@1781@3319@R@1@513 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDNFSHLIYVLEILIPYPAHLEILIQTMRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCSWNTSNKASSLFSKINQRFFFVLYNSHLCEYESIFVFLRNQSSHLCSTSSGTLFERIY
FYVKLEELVLVEAFAKAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASRGTPLLMKKWTYYFVNL
GKCHFYLWSQPGRICINQLYNHSLALLGYLSSARLNPSLVRSQMIENAFIIDNAINKFDT
IVPIVPLIGSLAKARFCNVLGHPISKAVWTDLSDYDIVVRFGRICRNIFHYYSGSSQKRS
LYRIKYILRLSC
>NC_016430@ESH0020@matk@2066@3583@R@1@506 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKISHLIYVLEILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNWNIPNKAGSSFSKRNQRLFFFLYNSHLCEYESIFIFLRNQSSHLRSTSSGTLLERIY
FYGKIKYLVKVFVKAFQVNLLLLKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPFLMKKWTYYFVNLWQ
CHFYLWSQPGRICINQLYNHSLDLLGYLSSARLNPSMVRGQMLENSFLIDNAINKFDTIV
PIIPLIGSLAKAKFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSQKKSLY
RIKYILRLSC
>NC_007957@ViviCp002@matk@2016@3524@R@1@503 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFPHLKYVSDILIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YHNWNSMITPKKSISIFSKRNQRFFLFLYNFHVCEYDSIFIFIRNQSYHLRSTSYGALLG
RIFFYGKIEHFVEVFANDFQTILWLFKNPFMHYVRYQGKSILASKGAPLLMNKWKYYLVN
FWQCHFYVWSQPVRIHINQLSKHSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENAFIIDNAIKKFD
TIVPIIPIIGSLAKARFCNALGHPISKPSWADSSDYDIIDRFVRICRNISHYHSGSSKKK
NLYRIKYILRLSC
>NC_008335@PlocCp002@matk@2213@3751@R@1@513 maturase_K
RNLRSIHSIFSFLEDKLSHLNYVSDILIPHPIHPEILVQVLRSWVQDAPSLHLLRLFLHE
YRNWTSLITPKKSISIFSKENQRFFLFLYNFHICECESIFVFLRKQSSHLRSTSFRALLE
RTHFYGKMEHFVVVFRNNFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSFLASKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQYYFYLWSQPSRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVSSQMLENLYLMDIAIKKFD
TIIPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPVSKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_008336@NadoCp002@matk@2038@3573@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSTFPFLEDQFSHLNHVLDILIPYPIHLELLIQLLRCWIQDAPSLHLLRVLLYE
YQNWNSLITKKKKNFSVFSNENQRLFLFLYNFYVYECESIFVFLRKQSVHLRSTSSRAFL
ERTHFYRKIENFIVVFRNVFQTNLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLV
NFWQCHFYLWSQPDRIHINQLSNHSLDFLGHLSSVRLKTSVVRSQTLDNSFIIDIAIKKF
DTIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPAWTDSSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKK
NSLYRVKYILRLSC
>NC_009599@BumiCp002@matk@1917@3440@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDTLSHLNYVSDILIPHPIHLEILVQSLRCWVQDAPSLHLLRFFLHE
YHNWNNFISPKKSIFIFSKKNKRFFLFLYNSYVYECESIFVFLCKQSSHLRSTSSGALLE
RTHFYVKIEDLVIVFRNDFQTILWLFKDPLMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQCNFYLWSQSGRIHIKQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVKSQMLENSFIIDSAINKFD
TIVPIISLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGQICRNLSHYHSGSSKKT
SLYRIKYILRLSC
>NC_015605@NeluCp002@matk@2116@3639@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFSFLEDKLSRLNYVLDLLIPYPIHSEILVQTLRCWVKDTPSLHLLRFFLHE
YRNWNSLITPKKSSSLLKKGNQRFFLFLYNSHVCECESIFVFLRKQSFHLRSTSSGALLE
RTHFYGKIEHFGVVFRNDFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYHLVN
FWQCHFYLWSQPGRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSLVRSQMLENSYLIDIASKKFE
TIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_021425@TesiCp002@matk@2139@3674@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVADILIPHPIHLEILIQTLRCWVQDAPSLHLLRFFLHE
YCNWNSLITPKRSISLFSKRNQRLFFFLYSSHVCECESIFVFLRKQSSHLRSTSFGALLE
RTHFYGKIELLVVVFRNYFQAILWLFKDPFMHYVRYQGKSILSSKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQCNFNLWSQPGRIHIKQLSNNSLDFLGYLSSVRLNPLVVRSQMIENAFLIDSAIKKFD
TIVPISPLIGSLAKVKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_010109@LemiCp002@matk@2133@3671@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSLFPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDLPTLHLLRLIFHD
YHNGSNSIPPNKSSFGFSKDNPRLYRFLYNSYVVECESIFDFLRKSSSYLRSTSFGPLLE
RTHFYGKMKHIGVTCCNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKCIMASKGTHLLMKKWKSYFVN
LWQCHFHFWSQPSRIHINQFPHFSFYLLGYLSSVPINPSSAKSQMLENSFLIDSFTPKFE
TMISIIPMIGSLAKAKFCNLSGNPISKPAWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015891@SppoC_p002@matk@2306@3838@R@1@511 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFAHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFLFHQ
YHNGNNCITPKKSSYGFSKDNPRLYRFLYNSYVVEYESIFVFLRKSSSYLRSTSFGTLLE
RTYFYGKMKNIGVTHSNNFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKSIMASKGTHLLMKKWKSYFVN
LWQCHFHFWSQPSRIHINQFSHFSFYFLGYLSSVPRNRSSVTTQMLENSFLIETVTKKFE
TMVSIIPMIGSLSKAKFCNLSGNPISKPVWADLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015894@WoliC_p002@matk@1895@3427@R@1@511 maturase_K
QNLRSIHSIFSFLEDKFAHLNYISDILIPYPVHLEKLIQILQCWIQDVPTLHLLRLFFHD
YHNWSNDITTKKSTYGFSKDNARLYRFLYNSYVVECESIFVFLRKSSSYLQSTSFGPLLE
RTHFYGKMKDIGIISCNDFQKPLGLFKDPFMHYVRYQGKSIIASRGTDLLLKKWKSYFLN
LWQCHFHFWSQPSRIHINEFAHFSFYFLGYLSSVQMNPSSMKSQMLENSFLIDTVTPKFQ
TLIAIIPMIGSLARAKFCNLSGNPISKPVWTDLSDSEIIDRFGRLCRNISHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015899@WoauC_p002@matk@1954@3486@R@1@511 maturase_K
QNLRCIHSIFSFLEDKFAHLNYVSDILIPYPVHLEKLIQILQCWIHDVPTLHLLQLFFHD
YHNWSNCITTNKSSYGFSKENARLYRFLYNSYIVECESIFLFLRKSSCYLRSTSFGPLLE
RTHFYGKMKDIGVIRCNDFQKPLGFFKDPFMHYVRYQGKSIIASRGTHLLLKKWKFYFMN
LWQFHFHFWSEPSRIHINQFPHFSLSFLGYLSSVEMNPSSIKSQMLDNSFLIDTVTPKFQ
TIIAIIPIIGSLARAKFCNLSGNPISKPVWTDLSDSEIIDRFGRLCRNLSHYYSGTSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_016753@COESC_p002@matk@2313@3851@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNCVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFFHE
YYNWNNLITPKKSNYYGFSKENPRLFLFLYNSYVVECESILVFLRKQSSYLQSTSSGTFL
ERTHFYEKIEQHLVVLCCNDLQKTLWLFKDPFIHYVRYQGKSILASKGTHLLMKKWKSYF
VNFWQCHFHFWSQPSRIHISQFSNFSFYFLGYLSSVPINPSAVKSQMLESSFLIDTVTKK
FETIVPIIPMIGSLSKAKFCNVSGNPISKPVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSK
KQSLYRIKYILRLSC
>NC_004993@CafeCp004@matk@1958@3475@R@1@506 maturase_K
HNSRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPYPIHLEILVQTLRCWIQDAPSLHLLRFFLHE
YWNSNSLITPKKSISFFSKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSHLRSTSFGSFLE
RTHFYGKIEHLVVVLGNDFPKTLWLFKDPFVHYVRYQGKSILASRGTQFLIKKWKYHLVN
FWQCHFYLWSQPDRIHLNQLCNHSFYFLGYLSSVQLNSSVVRSQMLENAFLMDTAIKKFE
TIVPIIPLIGSLAKAKFCNGSGHPISKPFRTDLSDSEIINRFGRICKNLSHYHSGSSKKQ
SLYRIKFILRLSC
>NC_008326@LituCp002@matk@2138@3661@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPHPIHLEILVQTLHCWIQDAPSLHLLRFFLHE
YRNSNSLITPKKSISLFSKENQRFFLFLYNSHVYECESVLVFLRKQSSHLRSTSSGTFLE
RTHFYGKIEHLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKYILASKGTHLLMKKWKSHLVN
FWQCHFYLWSRPDRIHINQLYNHSFYFLGYLSSVRLNTSAVRIQMLENSFLIDTSINKFE
TLVPIISLIGSVAKAKFCNVSGHPISKSVRADSSDSDIINRFGRIYRNLSHYHSGSSKKQ
TLYRIKYILRLSC
>NC_009598@ChspCp002@matk@1858@3393@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSILPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPTHLEILVQTLHRWIQDAPSLHLLRFFLHE
YTNWNSFITPKKSIYLFTKDFTKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSYLGSKYSG
AFIERTHFYGKMEYLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKAILASKGAHLLMKKWKY
HLVNFWQCHFYLWYQPDRIHINQLSNHSFYFLGYLSSVLLNLSAVRSQMLENSFLINTAI
KKFDTIVPIIPLIGALAKAKFCNISGHPISKPVRVDSSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGS
SKKQSLYRIKYILRFSC
>NC_002694@LocoCp002@matk@2174@3700@R@1@509 maturase_K
KNLRSIHSIFPFFEDKVTYLNYISDIRVPYPIHLEILVQILRYWVKDAPLFHLLRLFLYD
YCNWNSIFIPQKSIYTFSKKNPRFFFFLYNFYVCEYESIFFFLRTKSFHLRLKSFRVFFE
RIFFYAKKGHLVEVFVKDFFSTLTFFKDPFIHYVRYQGKSILASKNLPILMNKWKYYFIH
LWQCYFDVWSQPRTIRINQLSEYSFHFLGYFLKVGLKHSVVRGQMLQNGFLIKIIIKKLD
IIVPIIPIIRLLAKSKFCNVLGNPLSKPSWADLSDFEIIARFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_003119@MetrCp075@matk@120387@121907@D@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYFNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FSNWNSFITTKNSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFNVFFE
RIFCYAKREHLVEVFAKDFSYTLTFFKDPLIHYVRYQGKYILASKNSPFLMNKWKHYFIH
LWQGFFYVWSQPRTMNINQLSEHSFQLLGYFLNVRVNRSVVRSQMLQNTFLIEIFNKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_011163@CiarC_p002@matk@2070@3599@R@1@510 maturase_K
KNLRSIHSVFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFVYN
FCNWNSFITTKKSIYTFSKSNPRLFLFLYNFYVWEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSVFFE
RIFFYAKREHLVEVFAKDFPYTLKFFKDPLIHYVRYQGKSILASRNAPILMNKWKHYFLH
LWQCFFDVWSQPGTIKINQLSQHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSHMLQNTFLIEIVRKKLD
IIVPIIPLIRSLAKGKFCNVLGHPISKPVWADSSDLDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYQIKYILRLSC
>NC_011828@TrsuC_p070@matk@136342@137862@D@1@507 maturase_K
KNVRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNRFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRFKSFSVFLE
RIFFYAKREHLVEVFSKDFSYPLPFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNVPFLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRTININQLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVSKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIMERFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014057@PisaC_p002@matk@1889@3418@R@1@510 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNSFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLHNFYVCEYEYILVFLRNKSFHLGFKSFSIFFE
RIFFYGKREHLGKVFAKDFSYPLTFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNAPFLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRMININPLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGEPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014063@LasapC_p002@matk@1925@3445@R@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FCNWNSFITTRKWISTFSKSNPRLFLFLHNFYVCEYESIFVFLRTKSSHLRFKSFSVFFE
RIFFYAKREHLEKVFYKDFSYPLTFFKDLNIHYVRYQGKCILASKNAPFWMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRMININPLSEHSFQLLGYFLNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIQNLD
IIVPIIPLIRSLANAKFCNILGEPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_024034@EJ83_p077@matk@2103@3623@R@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIPIPYPIHLEILVQILRYWIKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNRFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLYHFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSFFFE
RIFFYAKREHLVEVFAKDFSYTLTFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNAPFLMNKLKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRTININQLSEHSFQFLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVSKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIIERFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_024038@EJ78_p075@matk@2104@3624@R@1@507 maturase_K
NNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FCNWNSLITPKKSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSVFFE
RIFFYAKREHLVDVFAKDYSPTLTLFKDPFIHYVRYQGKAILASRNAPLLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPGTIHINQLSEHSFHFLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFEIIERFLRICRNLSHYYSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_010548@CrjaCp044@matk@42454@43977@R@1@508 maturase_K
WNSLRSIHCLFPLMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALITQIENTRFSLFLWNSYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYGSFPD
RTHFDKKIKDIVLFPRKISTKKIWLLKDSFIHYVRYGERSLMALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQYYFHLWFQPYRICSLQLSKTSFSFLGYFLHVKMKPLVVRVKMLDDLFITDLITNELN
PIAPIRAILFFLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFHYYSGSINQE
GLYHIKYILLLSC
>NC_016065@TacrC_p002@matk@1531@3057@R@1@509 maturase
WNSFRSIHCIFPLMEDKLSHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALITQRENTRLSLFLWNSYVYEWESFLVPLVKRFLNSQSLLYESFPD
RTHFDKKIEDILIFPRKISTEKIGLLKDSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQCYFHLWFQPYRVCSLELSKTYSSFLGYFLHVKRKPLVVRAKMLDDLFITDLITNELT
PIAPIRLILFFLSKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWRNFFHYYSGSINQD
GLYHIKYILLLSC
>NC_021437@M2888_p002@matk@1762@3288@R@1@509 maturase_K
WNSIQSIHCIFPLMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALVTQRENTRFSLFLWNSYVYEFESFLVPFVKRFSHSQSLLYGSFPD
RTHFDKKIKHIVIFPRKISTKRIWLLKDPFMHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQCYFHLWFQPYRVCSLELSKTYSSFLGYFLHVKMKPLVVRAKMLDDLFITDLITIELN
PIAPIRSILFFLAKEKFCDISGRPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFYYYSGSINQD
GLYHIKYILLLSC
>NC_023121@Y766_p082@matk@1760@3283@R@1@508 maturase
WNSLRSIHCIFPFMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWILDAPSLHLLRLILY
ECSFGRENLQKAMITQRENTRFSLFLWNSYVYECESSLIPLIKRFFNSQSLLYGSFPDRT
HFEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKDSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFHF
LQYYFHLWFQPYRICSLELSKTSFSFLGFFMHVKMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNS
TAPLKSILFSLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFRYYSGSINQDG
LYHIKYILLISC
>NC_024021@ED49_p039@matk@114704@116215@D@1@504 maturase_K
WNSLRSIHCIFPFMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRLFRRWILDTPSLHLLRWILH
ECSFSRENLQKSLITQGENTFSLFLWNFYVYECESFLIPLIKRFFNSQPLLYESFPDRTH
FEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKNSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYYLFHFW
QYYFHLWFQPYRIWSLELPKISFSFLGFFMQVKMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNAT
APIKPILFSLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFDYYSGSINQDGL
YHIKYILLNSC
>NC_024022@ED58_p039@matk@114717@116234@D@1@506 maturase_K
WNSLRSIHCIFPFMEEKFPHSNYISEIRVPYSIHPEILVRLFRRWILDTPSLHLLRWILH
ECSFSRENLQKSLITQGENTFSLFLWNFYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYESFPDRTH
FEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKNSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFHFW
QYYFHLWLQPYRICSLELSNKISFSFLGFFMHVEMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNS
IAPIKPILLSLVKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIFINLFDYYSGSINQNG
LYHIKYILLMSC
>NC_007578@LasaCp002@matk@2083@3603@R@1@507 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKRNHRLFFFLYTSHLCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERIYFYGKIDHLAEVFARAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILGSKGTFLLMNKWKYYF
VNFWKSYFYLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRSQMLENAFIIENAIKK
FETIVPIMPLIGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWADFSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_015543@JavuC_p002@matk@1971@3482@R@1@504 maturase_K
NNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKINKRLFLFLYTSHVCEYESSFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERIYFYGKMEHLAEVFARAFQANLWLFKDPFMHCVRYQGKSIIASKGTFILMNKWKYYF
VNFWKSHFYLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRSQMLENAFLIDNAIKK
FDTLVPIMPLIGSLAKSKFCNAVGRPIGKAIWADFSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_015621@AradC_p002@matk@2096@3613@R@1@506 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDHFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQVLRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKRNHRLFFFLYTSYVCEYESGFLFLRNQSSHLRSISSGAL
IERIYFYGKIEHLAEVFARAFQVNLWLLKDSFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKSYF
VNFWKSYFDLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRGQMLENTFLIDNAIYK
FDSIVPIMPLVGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWVDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_020092@DenmoCp002@matk@2079@3596@R@1@506 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKVSSSFSKRKNRLFFFLYTFHVCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERINFYGKIEHLAEVFVRSFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNQWKYYF
VNFWKYYFYLWPQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLNPSTVRSQMLENAFLIDNAIKK
FDTLVPIMPLIGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWTDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_023833@w899_p002@matk@2103@3608@R@1@502 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQAIRYCIKDASSLHLLRFFCHN
WDSFITSNSKKAGSSFSKRNHRLFFFLYTSYVCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGALIER
IYFYGKIEHLSEVFGRAFQANLWLFKDSFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKSYFVNF
WKSYFYLWSQPGRIYINQLSNHSLYFMGYRSSVRLTPSMVRGQMLENTFLIDNAIKKFDS
IVPIMPLVGSLAKSKFCNALGHPISKAIWSDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSKKKS
LYRVKYILRLSC
>NC_008359@MoinCp002@matk@1993@3510@R@1@506 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFSQLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHD
YYNWNTLIIPNKYISIFSKSNPRLFLFLYNSHVCEYESILLFLRNQSSHLRLTSSGGFFE
RIYFYGKIKHPVEEVFANDSPTSLWFLEDLFMHYVRYQGKSILASKDTPLFMNKWKYYLV
LLWQCHFYVWSQPGRMYINQLCKHSFSFLGYLSSMQINLSVVRSQMLENSFLMDNAMKKI
DTLVPISLLIGSLDKMKFCNVLGHPVSKSTWADSSDFDIIDRFVCICRNLFHYYSGSSKK
KSLYRIKYILRLSC
>NC_014697@PrpeC_p002@matk@1976@3496@R@1@507 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITSNNFFFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYEFILLFLRNQSSHLQLTSSGIFFERI
HFYEKIKYPVEEVFANDFPASILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGRIYINKLSKHSLDFLGYFSSIRPNLSVVRSQMLENSFITDNAMKKLD
TLVPIIPLIGSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014807@ColaC_p002@matk@2170@3684@R@1@505 maturase_K
YNFRSIHSIFPFLEEKFPHLNYVSDVLIPYPLHLEILVQILRYWVKDASSLHLLRVFLHE
YSNWNSLITPNKSISFFSKRNRRLFLFLYNSHVCEYEFIFLFLRNQSSHLRLTSSRVLFE
RISFYGKIKHLVDVFANDFPAILRVRKDPFMHYVRYQGKSILVSKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQYHFFAWSQPERIYINQLSKRSLDFLGYISSVRLNTSVVRSQMLENSFLIDNAMKNLD
TLVPIITLLGSLAKAKFCNVLGHPISKLTWADSSDLDIIDRFVRICRNISHYYSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_015206@FvH4_C0004@matk@2028@3530@R@1@501 maturase_K
YNLRSIHSIFPFFEDKFPHLNYASDVLIPYPIHLEILVQTLRYCVKDPSSLHLLRLFLHE
YYSWNTLITPQKSIFAKSNQRLFLLLYNSYVYEYESILLFLRNQSNHLRLTSSGIFFERI
RFYEKIKYPVEEVLFPATLWFFKDPFIQYVSHQGKLILASKDTPLLMNKWKYYLVNFWQC
HFYVWSQPGRIHLNQLSKHSFDFLGYLSSIRPNISVVRSQLLENTYLMYNAMKKLNTLFP
IIPMIGSLAKVKFCNTLGHPISKSSWADSSDSDIIDRFVRIVGNISHYYSGSSKKKSLYR
IKYILRLSC
>NC_015996@PypyC_p002@matk@1977@3491@R@1@505 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPKKIIFSKSNTRLFLLLYNSHVCEYESILLFLRNQSSHLRLTSSGIFFERI
HFYEKKKYPVEEVFINDFPAAILWFFKDPFMHYVRYQGKSILSSKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGRIYINQLSKHSLDFLGYFSSMRPNLSVVRGQMLENSFIMDNAMKKLD
TLVPIIPLIGSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVHICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_016921@PeruC_p002@matk@1987@3501@R@1@505 maturase_K
YNLRSLHSLFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQNLRYWVKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPNKFIFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRLTSYGIFFEQI
HFYEKINYPGENDFTVAILWFFKDPFMHYVRYQGKLILASKDTPIVMNKWKYYLVNLWQY
HSYVWSQPGRIYINQLSKHSLYFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLDTLVP
IIPLIVSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNISHYYSGSSRKKSLYR
IKYILRLSC
>NC_021455@M356_p086@matk@2037@3542@R@1@502 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPTHLEILVQTLRYWMKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPKKSIFSKSNPRLFLLLYNSYVCEYESVFLFLLNKSSHLRLTSFGIFFERI
HFYEKIKHPVEEVFANDFPAAILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGNIYINQLSKHSLDFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLD
TLVPIISLIGSLAKVKFCNAAGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_009265@AecoCp002@matk@1986@3497@R@1@504 maturase_K
YNLKSIHSLFPFLEDKLLHFNYVVDVRIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNYKNFDIQKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESLFLFLRKRSSHLRSTSSEVVFERILFY
GKIQHLVKVFVNFPSILGFLKDPLIHYVRYHGKCILATKDTPLLMNKRKYYFVNLWQSYF
SVWLQSEKVNINQLSKDTLEFLGYLSSLQLNPLVVRSQMLKNSFLIDNVRIKFDTKIPIS
SIIGSLSKEKFCNVLGHPVSKSSWTDSSDSEIRERFVRICRNLSHYYSGSSKKKNLYRIK
YILRLCC
>NC_009266@AegrCp002@matk@2042@3556@R@1@505 maturase_K
YNLKSIHSIFPFLEDKLLHFNYVLEVRIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNYKNFDIQKKSILNPRFFFFLYNSHVCEYESLFFFLRKRSSHLRSTSSEVLFERILFY
GKIQHLVKVFVNNFPSTLGFLKDPLIHYVRYHGKCILATKDRPLLMNKWKYYFVNLWQSY
FFVWLQSQKVNINQLSKDTLEFLGYLSSLQLNPLVVRSQMLKNVFLIETVRIKFDTKIPI
SSIIGSLAKEKFCNVLGHPVSKSSWTDSSDSEIRERFVRICRNLSHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009267@OlpuCp002@matk@2034@3614@R@1@527 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLAHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFYKKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQYFLKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRCVLATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009268@ArhiCp002@matk@2200@3714@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEVLVQTLRYRVNDASSLHFFRFCLYE
YCNWTNFDIKKKFILNPRFLLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSTAYEVFFERILFY
GKIQNFLKVFVKNFPAMLGLFKDPFLHYVRYHGKSILATKDTPLLMNKWKFYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKLDSKIPI
YSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
NYILRLCC
>NC_009269@BaveCp002@matk@2022@3536@R@1@505 maturase_K
YNSQSIHSIFPFLEDELSHFNYVLDVVIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKDFSIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVKNFPAILGLLKDPLIHYVRYHGRCILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVTINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSYLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAVWTDSSDSDILNRFVRISRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009272@DrneCp002@matk@2145@3659@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSLFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YGNWKNFDIKKKCILNPRFFLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSIAYEVFFERILFY
GKIHHFFKVFVNNFPATLGLLKDPFLHYVRYHGKNILATKDTPLLMNKWKFYFLNFWQCY
FSVWFPSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKFDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRKISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009273@LeviCp002@matk@1926@3506@R@1@527 maturase_K
DNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDLQIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFYIKKKAILNPRIFLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRCILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLMDNVRIKLDTKIPI
SSISRSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKNNLYRI
KYILRQSC
>NC_009274@LomaCp002@matk@2032@3546@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLSHFNYVVDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDPSSLHFFRFCLYE
YCNWKNFDIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVNTFPAILGLLKDPFIHYVRYHGKCILATKDTPLLMNKWKYFFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNIKQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENAFLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAAWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009275@NaofCp002@matk@2042@3556@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDVVIPYPIHLEILVQILRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNCKNFYIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSISYKVLFERILFY
GKIQHFFKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRSILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENAFLIHNVRIKLDSIIPM
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAIWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSQKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_016734@BRNAC_p002@matk@2032@3606@R@1@525 maturase_K
YNLQSLHSIFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFDSKKKSILNPRFLLFLYNSHVCEYESIFFFLRKQSSHLRSTSYDVFFERILFY
GKIQHFLKVFVNNFSALLGLLKDPFLHYVRYHGKYILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNVRIKLDSNIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSNKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_023367@BN845_0030@matk@2074@3594@R@1@507 matK_protein
YNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRLCLYE
YCNWKNFDIKKKLIWNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTAYEVLFERILFY
AKIQHFLKVFVNNFPAILGLLKDPFLHYVRYHGKSILATKDTPLLMNKWKFYFVNLWQFY
FSVWFQSQKIHINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKLDNKIPI
SSIIGSLTKDKFCNLLGHPISKANWTESSDSDILNRFLRICRNISHYYSGSSKKKHLYRI
KYILRLCC
>NC_021101@L036_p082@matk@2073@3590@R@1@506 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKISYFNYVSDILIPHPIHLEIVVQTIRYWLNDASSLHLLRSFLHE
YWNWNSIITPKKSISIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVLLE
RIYFYGKKEYLVEIFDNTDFQNILWMFKDPLIHYVRYQGKSILTSKDMPLLMNKWKHYLV
NLWQCHFYAWFQPGRIHIKQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAMKKF
DTIVPIIPLIGSLAKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKK
KSLYRLKYILRLSC
>NC_022408@CMAC_CP_p002@matk@2193@3710@R@1@506 maturase_K
HKLRSIHSIFPFLEDKFSHLDYVSDVLIPYHIHLEILVQTLRYWVNDASSLHLLRFFLHE
YWNSLITQKKHITIFSKGNPRLFLFLYNSRICEYEYIFLFLLNQSSHLRSTSSGIFFERI
YFYVKIEHFVKVFFDNDFQCILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMKKWKYYLVNL
WQYHFYAWLKPGRIDINQLCKYSLDFLGYRSSVRLNSSVVRSQMLENSFLINNAMKKFET
IVPIIPLIGSLSKANFCNTLGHPISKPTRADSSDSDIIDRFLRICRNLSHYHSGSSKKKS
LYRVKYILRLSC
>NC_023256@Z072_p084@matk@1843@3354@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVSDVLIPYPIHLEILIQTIRYWVKDATSLHLLRSFLYE
YWNSLITKKKYIYIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVLLERI
YFYRKMEYLVEVFDNTYFQDILWLLKDPLMHYVRYQGKSILASKDMPLLMNKWKYYFVNL
WQYFFYAWFQPVRIHINQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPLVVRSQMLENSFLIGNAMNKFDT
IVPIIPLIVSLSKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRIYRNLSHYHNGSSQKKN
LYRLKYILRLSC
>NC_007944@GohiCp002@matk@2155@3669@R@1@505 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLEALIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFSLYE
YCNLKSFITPKKSISIFNPRLFLFLYNSHTCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLERIF
FYGKIKYLGEVFYNDFQNNLWLFKDPFIHFIRYQGKSILASKDTSLLINKWKYYFVDLWQ
YYFYLWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFLIDNAVKTLDTRI
PIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWADSPDSDIIDRFVRISRNLSHYHSGSSKKKSLY
RIKYILRFSC
>NC_014676@ThcaC_p002@matk@2213@3721@R@1@503 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDVLIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFSLYE
YCNLKSFFTPKKYISIFNPRLFLFLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLERIF
FYGKIEHLVEVFSNDFQNNLWVFKDPFIHFIRYQGKAILASKDTSLLMNRWKYYFVDLWQ
YYFYVWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAIKKLDTRI
PIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWSDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKKSLY
RIKYILRLSC
>AC_000188@LyesCp067@matk@2127@3656@R@1@510 maturase
HNLRSIHSTFPFLEDNFSHLNYVLDILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSSHLRSTSFGALLE
RIYFYGKIERLVEAFAKDFQVTLWLFKDPVMHYVRYEGKSILASKGTFPWMNKWKFYLVN
FWQCHFSMYFNTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENSFLINNPIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKAHFCTGLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKK
TLYRIKYILRLSC
>NC_001879@NitaCp002@matk@2131@3660@R@1@510 maturase_K
YNLRSIHSTFPFLEDNFSHLNYVLDILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
FWNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSSHLRSTSFGALLE
RIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKFYLVN
FWQCHCSLCFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNPSMVRSQMLENSFLINNAIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKANFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKK
TLYRIKYILRLSC
>NC_008407@JNC0024@matk@2416@3936@R@1@507 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHFPFVLDILIPHPIHLEILVQTLRCWVKDASSLHLLRFFLHE
YWNWNSLSTPKKASSSFSKRNQRLFFFLYNSHVCEYESIFVFLRNQSSHLRSTSSGALLE
RIYFYGKIERLVNVFLKDFQINLCLLKDPFMHYVRYQEKSILASKGTPLFMTKWKYYLVP
FWQCYFSLWFHPRRIYLNQLSKNFLEFGGYLSSVRLNASVIRSQILENSFLINNAINKFD
TFVPIIPLIGSLAKAQFCNVLGYPISKLVRTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKRK
SLYRIKYILRLSC
>NC_013707@OleuC_p002@matk@2124@3701@R@1@526 maturase
HNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFFFLYNSHVCEYESIFVFLRNQSSHLRSTSSRALLE
RIYFYGKIERLVDVFVKDFQTNLCLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVT
FWQCYFSLWFHPRRIYLNQLSNHSLEFVGYLSSVRLNASVVRSQILENSFLINNAIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGYPISKPVRADLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_016433@SIC0020@matk@1972@3501@R@1@510 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPVHVEILVQTLHYWVKDASSLHLLRFFLNE
YCKWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFLFLYNSHVCEYEAIFVFLRNQSSHLRSTSSGVLLE
RIYFYVKIERLVNVFVKVKDFQANLWLVKEPCMHYIRYQRKSILASKGTSLFMNKWKCYL
VTFWQWHFSLWLHPRRIYINQLSNHSFEFLGYLSSVRMNPSVVRSQILENSFLINNAIKK
FDTLVPIIPLIASLAKAKFCNVLGHPISKPVRADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYHSGSSN
KKTLYRIKYILRLSC
>NC_016468@BohyC_p002@matk@1861@3381@R@1@507 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHFNFVLDIFIPYPVHVEILVQILRYWVKDAYSLHLLRFFLNE
HCNWNSFLTRKKVSSSFSKKNSRFLLFLYNSYVCEYESIFIFLRNQSSHLQSTSCELFLE
RILFYVKIERLVNVFVKVNNFQTNLWLVKESCMHYVRYQRKALLASKGTSFFMKKWKCYL
VTFWQWHFSLWFHPRRIYINQLSNHSLEFLGYLSSVKMNLSVVRSQILENSFLINNVIKK
FDTLVPIIPLIASLAKARFCNVLGHSVSKPIWADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYYSGSSK
KKSLYQIKHILRLSC
>NC_020019@CSC0020@matk@2048@3547@R@1@500 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDILIPHSIHLEISVQTLRYWVKDASSLYLLRFFLHM
YWNWNSLITPKKSSFYFSKRNQRLFLFLYNFHICEYESIFVFLRKQSSHLRSISSGTFLE
RRYFYGKIEHFLEVFTKDFQVILWLFKDPFIHYVRYQGKYILASKGTSLLMNKWKSYLVN
FWQCYFYMWSQPGRIHINQLSKHSPDFLGYLSSVRLNPSMVRSQMLENSFLIGNAIKRFD
TIVPIIPMIGSLSKAKFCNVLGHPISKPVWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGSSKKT
SLYRIKYILRLSC
>NC_023092@Y765_p086@matk@2105@3616@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSVFPFLEDKFLHLNYVSDILIPHPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLYE
YRNWNSLINPKKSIFVFSKRNQRLFLFLYNSHVYEYESVFVFLRNQSSHLRSTSSGALLE
RIYFYGKIKHLVEAFANDFQASPWLFKDPFVHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVN