matk.barcodes.fst 39.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
>NC_004677@PikoCp004@matk@1557@3104@R@1@516 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYISDARIPYSIHPEILVRTFRRLIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNYYVYECESILFSLLKRSSHSRSLSHRPFPQR
THFHRKIKHIIIFSRRNSLKSIWLLKDPKINYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYYLLLF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSPGYFLRVRMNPLFVRTKMLDELFIADLITNEFDP
IVPIVPILGLLAREKFCDVSGRPISKLSWTNLTDDDILNRFDQIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_011152@CLPGMS-5002@matk@1802@3349@R@1@516 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYVSDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIGDAPSLHPLRSILY
EYRNSSESLQRSIIVVPKVNTRFFLFLWNNYVYECESILVSLLKRSSHSRSLSHGSFPQR
THFHRKIKNIFLFSRRNSLQSIWSLKDPNIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKYRYYLPIF
RQCYFHLWNEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFMRVRMKPLLVKTKMLDELFIADLITDEFDP
IVPIVPIIGLLSREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_011930@KedaC_p020@matk@42432@43991@R@1@520 maturase_K
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYILDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
KYRNSPENFKRSIIVAPRVNTRFLLFLWNHYVYECESILVPLLKQSFHPRSSSHGSFPER
THFDRKIKNIIRISRRNSLKSIWSLKDPRIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYHLLIF
WQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSFLGYFLRVRMKSLLVRTKMLDELFITDLITDEFYP
IVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLYWTSLTDDDILDRFDRIWKNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_014575@CedeC_p042@matk@71525@73072@R@1@516 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYILDTRIPYSIHPEFLVRTFRRWIQDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVAPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSFQSRSSSHGSFPER
TLFDRKIKHIIRISHRNSLKSIWSLKDPKIHYVRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYYLPIF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSFPGYSLRVRMKPLLVRTKMLGELFITDLITDEFYP
IVPIVSIIGLLAREKFCDISGRPISKLAWTSLTDDDILDRFDRIWRNFFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_014589@CaarC_p061@matk@70780@72321@D@1@514 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEEKFPHSNYISDTRIPYSIHPEILVRTFRRWILDASSLHLLRSVLY
EYRNNNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSSHSRSLSHGSFPQRTL
FNRKIKNIFLFSRRNSLKSIWSLKDPNIHYVRYGERFIIAIKGTHLLVKKWRYHLSIFLQ
CYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFLKVQIKPLLVRTKMLDELFIADLITDEFDPIV
PIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWINIFHYYSGSFGRDGLY
RIKYILSLSC
>NC_016058@LadeC_p050@matk@93543@95090@R@1@516 maturase
WKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNYISDTRIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPENLQRSIIVAPRVNTRFFLFLWNHYVYECESILVPLLKRSSHLRSLSHGSFPER
THFDRKIKHIIIFSRRNSLKRIWSLKDPNIHYFRYGERSIIAIKGTHLLVKKCRYHLPIF
RQCYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSLGYFLRIRMKPLLVRTKMLDELFIADLITGEFDP
IVPIVPIIGLLAREKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDRIWRNLFHYYSGSFGRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_021440@M345_p002@matk@2594@4150@R@1@519 maturase_K
SKSFRSIHSIFPFLEDKFPHSNSILDARIPYSIHPEILVRTFRRWIRDAPSLHPLRSVLY
EYRNSPDNLQRSIIVVPRVNTRFFLFLWNYYVCECESILFSRLKRSSHSRSLSHGSFPQR
THFHRKIKHIIIFSRRNSLKSIWSLKDPKIHYVRYGERPIIAIKGAHLLVKKCRYYLLIF
RQFYFHLWSEPYRVCSHQLSKNCSSSPGYFLRVRMNPILVRTKMLDELFIADLITDEIDP
IVPIVPIIGLLATEKFCDISGRPISKLSWTSLTDDDILDRFDQIWRNLFHYYSGSFDRDG
LYRIKYILSLSC
>NC_007499@PhapfoPp004@matk@1720@3255@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPYPIHMEILVQILQCWIKDVPSLHLLRFIFHE
YHNLNSLITSKKSIYVFSKRKKRFLWFLHNFYVYECEYIFLFLRKQSSYLRSISSGVFLE
RTHFYGKIEYLRVMSCNSFQRILWFLKDIFIHYVRYQGKAILVSKGTLILMNKWKFHFVN
FWQFYFHFWFQPYRIRIKQLPNYSFSFMGYFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLTNKLD
TIAPVIFLIRSLSKAQFCTVLGHPISKSIWTNLSDSDILDRFCRICRNLCRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_014056@OngoraC_p002@matk@1724@3277@R@1@518 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLLHLNYVSDLLIPYPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHLLRLFFHE
SHNLNNLITSKKFIYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYEFEYLFLFIRKQSSYLQLISSGVFLE
RTHFYGKIEYLIVMCCNSFQRILWFLKYTFIHYVRYQGKAILASKGTLLLMKKWKFHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLIVRNQMLENSFLINTLTKKLD
TIVPVIYLIGSLSKAQFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDILDRFCRICRNICRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_018114@PHSUFM_p002@matk@1668@3224@R@1@519 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVLDLLIPYPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHLLRLFIHE
SHNFSNLITSKKFLYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYEFEYILLFIRKQSSYLRSISFGVLLE
RTHFYGKIDYIVVMCCNSFQRILWFLNYTFIHYVRYQGKAILASKGTLILMKKWKFHFFN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLLVRNQMLENSFVINTLISKLD
TIVPVIYLMGSLSKAQFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRICRTICRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_021429@M372_p074@matk@1759@3312@R@1@518 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPHPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHFLRLFFHE
YHNLNSLITSKKSIYVFSKRNKRFFWFLHNSYVYEFEYLFLFLRKQSSYLRSISSGIFIE
RTLFFGKIEYLMVVCCNSFQSILWFLKDTFIHYVRYKGKAILASKGTLILMKKWKSHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGYFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLTNKLD
TVAPVISLIGSLSKAQFCTVLGNPISKPIWTDLSDSDIIDRFCRICRNLCHYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_024019@DEOF_Cp002@matk@1718@3253@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDLLIPHPIHLEILVQILQCWIKDVPSLHFLRLFFHE
YHNLNSLFTSKKSIYVFSKRKKRFFWFLHNSYVYECEYIFLFLRKQSSYLRSISSGVFLE
RTHFYGKIEYLIVVCCNSFQRILWFLKDTFIHYVRYQGKAILASKGTLILMKKWEFHLVN
FWQSYFHFWFQPYRIHIKQLPNYSFSFLGLFSSVLKNPLVVRNQMLENSFLINTLSKKLD
TIAPVISLIGSLSKDRFCTVLGHPISKPIWTDLSDSDILDRFCRICRNLCRYHSGSSKKQ
VLYRIKYILRLSC
>NC_013823@TylaC_p002@matk@1685@3226@R@1@514 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNSISDILIPHPIHLEILVQILQCRIQDVPSLHLLRFFLHE
YHNWNSLITSKKSIYVFSKENKRLFRLLYNFYVFECEFVFVFLRKQSSYLQLTSFGTFLE
RIHFYGKIEHLLVVYRNFFNKTLWFFTDPFMHYVRYQGKAILASKGTHLFMKKWKCYLVN
FWQYYFHFWSQPHRIHINQLSNYSFHFLGYLSSLLRNPLVVRNQMLENSYLIDTVMTKFD
TIVPVDPLIGSLSKAKFCTLLGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKR
TLYRIKYILRFSC
>NC_020364@H889_p086@matk@1769@3307@R@1@513 maturase_K
QNLNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLKILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFL
HEYHNWNSLITPNNSIFFFQNKRLFRFSYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSVAFLE
RTHFYGKIEHLIVVRRNYFQKTLWFFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGTHLLMKKWKCHLVN
FWQYYFHFWSQPYRIHINQLSNCSFYFLGYFSSVLINPSSVRNQMLENSFLIDTVIKKFD
TRVPVIPLIGSLYKAKFCTVSGHPISKPIWTHLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKQ
GLYRIKYILRFSC
>NC_020365@H894_p086@matk@1721@3262@R@1@514 maturase_K
FNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFLHE
YHNWNSLITPNNSIFLFFLKNKRLFRFLYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGAFLE
RTHFYGKIEHLIVVHHNYFQRTLWSFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGAHLLMKKWKCHLVN
FWQYHFHFWSQPYRIHIDQLSNCSFYFLGYLSSVLINLSTVRNQMLENSFLMDTLTKKFD
TRVPVIPLIESLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKQ
SLYQIKYILRLSC
>NC_020366@H912_p086@matk@1854@3404@R@1@517 maturase_K
QNLNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVSDILIPYPIHLKILVQILQFWIQDVPSLHLLRFFL
HEYHNWNSLITPNNSIFLFSKENKRLFRFPYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGAF
LERTHFYGKIEHLVVVVVRRNYFQKTLWFFKDPFMHYVRYQGKAILVSKGTHLLMKKWKC
RLVNFWQYYFHFWSQPYRIQINQLSNCSFYFLGYLSSVLINLSAVRNQMLENSFLIDTVF
KKFDTRVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIIDRFGRICRNLSHYHSGS
SKKQSLYRIKYILRFSC
>NC_022927@X587_p086@matk@1861@3399@R@1@513 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKLSHLNYLSDILIPHPIHMEILVQILQSWIQDVPSLHLLRFFLHE
YYNWNSLITPNKSIYVFSKENKRLFWFLYNSYVSECEFVLVFLRKQSSYLRLTSSGVFLE
RTHFYGKIEHLVVCRNYFQKTLWVFKDPFMHYVRYQGKAILGSRGTHFLMKKWKCHLVNF
WQYYFHFWSQSYRIHINQLSNYSFYFLGYLSSVLINSSVVRNQMLENSFLMDTLTKKFDT
IVPIIPLIQSLSKAKFCTVSGHPISKPIWTDLSDCDIINRFGRICRNLSHYHSGSSKKQS
LYRMKYILRLSC
>NC_023356@AU00_p44@matk@30310@31854@D@1@515 maturase_K
QNSRSIHSIFPFLEDQLSHLNYASDILISYPIHLEILVQILRCWIQDLPSLHLVRFFLHE
YHNNNWNSLITPNKPIYLLKKDKKRLLSFLYNSYVSECESIFVFLLKQSSYLRSTSSGPF
LERTHFYGKMEHLIVVCSNYFHKTLRFFKDPFMHYVRYQGKAILASKGTHLLMKKWKCHL
VNLWQYDFHFWSQPYRIHINQLSNYSFNFLGYLSSVLINPSAIRNQMLENSFIIDTVTKK
FDTIVPVIPLIGSLSKAKFCTVSGHPISKPIWADLSDWDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSK
KQSLYRIKYILRISC
>NC_001320@OrsajCp003@matk@1668@3203@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLAHIEIPYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFSRKMEHFGLMYPAFFRKTIWFVMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYLVR
LWQYSFSFWTQPQRIHLNQLENSCFDFLGYFSSVPINSLLVRNQMLENSFLIDTQMKKFD
TKVPVTPLIGSLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKK
TLYRLKYILRLSC
>NC_008591@AgstCp003@matk@2224@3759@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHFEILVQLLQYRIKDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFLFKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSSLPLLSSGTFLE
RIIFSRKMEHFGIMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILGSKGTHFLNKKWKWYLIN
FWQYFFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPKSTLLVRNQMLENLFLINTRMKKFD
TIVPATALIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKQ
TLYRLKYILRLSC
>NC_008602@SobiCp003@matk@2194@3741@R@1@516 maturase_K
QNLQSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLEYRIQDVPSLHLLRFFLHY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFSGKMEHFGVMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKSYLVN
FSQYFFSFWTQPQRIRLNQLTNSCFDFLGYLSSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TTVPATPLVGSLSKAQFCTGSGHPISKPVWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKQ
TLYRLKYILRLSC
>NC_009950@LopeCp003@matk@1715@3250@R@1@512 maturase_K
QNLHSIHSIFSFLEDKFVHLDYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNN
YSNWNSFITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLAASGTFLE
RIHFSKKMEHFWIMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKALFASKGTPFLNKKWKWYLIN
LWQYCFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFMGYLSSVPKSPFLVKNQMLDNSFLIDTLIQKLD
TIVPATALIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_011032@BrdiC_p002@matk@1646@3181@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFSFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYHIQDVPSLHLLRFFLNY
NSNWNSFITSIKSFFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSGGFLE
RIHFSRKMEHFGIMDPGFFRKTLWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLFLKKKWKWYLVN
FCQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPKSPLLVRNQMLENSFLIDTRMIKFD
TIVPATLLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTELSDWDILDRFGQICKNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_013088@DelaC_p002@matk@1703@3238@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLTSSGTFVE
RIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYLVN
FWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPINPLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TIVPATPLIRSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_015990@PVIS_g002@matk@1665@3206@R@1@514 maturase_K
QNLQSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLEYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSFFLFKKENKRLFQFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIHFSGKMEHFWVMYPGFFRKTIWFFMDPLIHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKSYLVN
FSQYFFSFWTQPQRIRLNQLTNSCFDFLGYLPSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TTVPATCLVGSLSKAQFCTGSGHPISKAVWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
ILYRLKYILRLSC
>NC_016677@LetiP_p002@matk@1681@3216@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFFHLHYLSHIEILYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFTTSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFFLFLRKQSSCLRFTSSGTFLE
RIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLFKKKWKWYLIH
LWQYSFFFWAQPRRIHLNRLANSCFDFLGYFSSVPINSLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TKVPATPLIGSLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKK
TLYRLKYILRLSC
>NC_016718@RhsuP_p002@matk@1657@3192@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLSHIEIPYPIHLDILLQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFILKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RILFSRKMEHFGVMYPAFFQKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGNLLLKKKWKCYLVH
FWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSRFDFLGYFSSVPKNTFLVRNQMLEHSFLIDTRMKKFE
TTVPATPLIASLAKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_019649@FeovCp003@matk@1688@3223@R@1@512 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHFEILVQLFQYRIQDVPSLHLLRFFLNN
YSNWNSFITSMKSIFLFKKENKRLFRFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSATFLE
RIHFSRKMEHFGIMYPSFFRKTIWFFMDPLMHYVRYQGKAIFASKGTLFLNKKWKWYLIN
LWQYFFAFWTQPRRIHLNQLANSCFDFMGYLSSVPKSPLLVKNQMLENSFLIDTRIQKLD
TTVPATVLIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDSDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_021372@PhlaCp002@matk@1733@3274@R@1@514 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLHYLLHIEIPCPIHLEILVQLLQCRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLITSMKSIFLLKKENKRLFRFLYNSYVSECEFFLFFLRKQSSCLRLTSSGTFLE
RIIFLQKMEHFGVMDPGFFRKTVWIFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLMKKWKCYLVH
FWQYFFYFWTQPRRIHLNQLTNSCFDFLGYLSRVPINTLLVRNQMLENSYLIDTQFKKFA
TVVPAIPLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_021760@N248_p079@matk@1669@3207@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFLHLDYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSFITSMKSIFFFKKENKRLFQFLYNSYVSEYEFFLLFLRKQSSCLPLASSGTFLE
RIHFSRKMEHFGIMYPGFSRKTLWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTFFLKKKWKCYLIN
FWQYYFCFWTQPRRIHINQLANSCFDFMGYLSSVQKSSLLVRNQMLENSFLIDTRMKKFD
TIVPATLLIGYLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICRNLFHYHSGSSKKR
TLYRLKYILRLSC
>NC_023449@PuolCp003@matk@1693@3240@R@1@516 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFFHLHYLSHIEIPYPIHLEILVQLLQYRIQDVPSLHLLRFFLNY
YSNWNSLNTSMKSIFLFKFKKENKRLFRLLYNSYVSECEFFLLFLRKQSSCLRLTSSGTF
LERIHFSRKMEHFGVMYPGFFRKTVWFFMDPLMHYVRYQGKAILASKGTLLLKKKWKCYL
VNFWQYSFSFWTQPRRIHLNQLANSCFDFLGYLSSVPINTLLVRNQMLENSFLIDTRMKK
FDTIVPATPLIGSLSKAQFCTGSGHPISKPIWTDLSDWDILDRFGRICTNLFHYHSGSSK
KQTLYRLKYILRLSC
>NC_024060@EN55_p084@matk@2175@3722@R@1@516 maturase_K
HDLQSIHSIFPFLEDKLLHLNYVSDVLIPYPIHLEKLVQTFRYWMKDPSSLHLLRLFLHE
YWNWNRFLIPKKSFSIFTKTKSNPRFFLFLYNSYVYEYESILFFLRTQSFHLRSTLFRAF
RERIYFYGKIEYVAEVFTNYLNSYLNYFQGTLCLFKDPFIHYLRYQGKSLLASKDTPLLM
TKWKYYLIHLWECHFYVWFQPEKIYITSLYKHSFYFLGYLSSVRLNFAVIRSQMLENSFI
IDNNMKKVDTIVPIIPVIESLAKTKFCNAVGHPLSKSDRADSSDSDIIDRFVRIVRNLSH
YYSGSAKKKTLYRIKYILRLSC
>NC_016727@PHSUFM_p002@matk@1936@3447@R@1@504 maturase_K
HNLRSIFSIFTFFEDKFLHLNSVLDILLPYPAHLEILVQTLRYWIRDASSLHLLRLFLYE
YHNWNSFFIPKKSIYCFFKRNQRLFMFLYNFHVCEYESILFFICNQSSHLRATSYGALLE
RTFFYGKLKYLVKLFTKDFAGILWLFKDPSPHSVRYKGKFILASKGTFFLMHKWKFYLIH
FWQCNFSVWSHPKRIYINRLSTHCLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQILENEFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGFLAKAQFCNRLGHPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRLKYILKISC
>NC_016728@SinoC_p002@matk@1939@3450@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNSVLDILIPYPAHLEILVQTLRYWIRDAASLHLLRLFLYE
YHNWNSLFIPKKSISFFLKRNQRLFLFLYNFHVCEYESILFFICNQSSHLRATSYGILLE
RTLFYGKLEYLVKLLTKDFAGILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTFFLMHKWKFYLIN
FWQCHFSVWSHPRRIYINRLSTHCLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQIFENAFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGSLAKAQFCNRLGHPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKK
SLYRLKYILKISC
>NC_023357@AT74_p080@matk@1941@3452@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNYVLDILLPYPVHPEILVQTLRYWIKDASSLHLLRFFLYE
YHNWNTLFIPKKSIYIFLKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFICNQPSHLRSTSYRALLE
RTLFYGKLDYLVQLLTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTSLLMHKWKFYLIH
LCQGYFSVWSHPGRIRINPLSTHFLDFIGFLSSVQLTYSVVRSQMLENAFLIDNTIKEFN
PKIPISPLIGSLAKAQFCNGLGHPISKSLWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
GLYRLKYILQLSC
>NC_023359@AT60_p080@matk@1956@3500@R@1@515 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFLHLNFVLDILLPYPAHLEILVQTLRYWIRDASSLHLLRFFLYE
YHNWNRNTIPKKLIFFFFKRNQRLFLFLYNFHVCEYESIFFFLCNQSSHLRSTSYRTLLE
RTFFYVKLEYLVKLFTKDFAVILWLFKDPSPHSVRYKGKSILASKGTFFLMHKWKFYLIH
FWQCHFSVWAHPRRIYINRLSTHYLDFIGFLSSVQLTSSVVRSQMLENAFLIDNTIKRFD
PKIPISTLIGSLAKAQFCNRLGYPISKSVWIDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYQLKYILQISC
>NC_007942@GlmaCp002@matk@2011@3528@R@1@506 maturase_K
NNLRSIHSIFPFFEDKLIYLNHESDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLLRFFFSY
YYNWNSIFTPKKWISTFFSKSNPRFFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSKLRLKYFRVFF
ERIFFYEKIEHLVEVSVKDCSYTLSFFKDTFMHYVRYQGKSILVSKNTPLLINKWKYYFI
YLWQCHFDIWSRPGTIHINQLSQHSFHFLGYFLSIRPNLSVVRNQMLQNSFLIKMVMKRL
DTIVPIIPLIRSLAKAKFCNVFGHPISKPVWANLSDFDIIDRFLRICRNFSHYYNGSAKK
KSLYQIRYILRLSC
>NC_009259@PhvuCp05@matk@4964@6505@R@1@514 maturase_K
SYKNLQSIHSIFPFFEDKLIYLNHKSDIRIPYPIHLEILVQILRYWIKDVSFFHLIRFFF
YYYSNWNSLFPPKKGISPFFSKRNLRIFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSQLQLKHFRV
FFERIFFYEKRKHLVEISTKNCSYTLFFFKDTFIHYVRYQGKSILVLKNTPLLINKWKYY
FLYLWQCYFDIWAGPETIYINQLSQYSFHFLGYFLSIPQNLSVVRSQMLKNSFLIKIVIK
KLDTIIPIIPLMRSLAKTKFCNVMGHPISKPVWANFSDFYILDRFLRICRNFSHYYNGSA
KKKSFYQIKYILRFSC
>NC_013843@Vrkps_p005@matk@4996@6510@R@1@505 maturase_K
SSTNLQSIHSIFPFFEDKLIYLNHKSDIRIPYPIHLEILVQILRYSIKDVSFFHLIRLFF
YYYSNRNSLFPPKKWIFTFFSKRNRRIFLFLYNLYVWEYESIFLFLRNKSSQLQLKHFRV
FFERIFFYEKIKHLVKVSTKNCSYTLFFFKDTFIHYVRYQGKSILVLKNTPFFINKWKYY
FIYLWQCHFDIWAGLETIYINELSQYSFHFLGYFLSIPLNLSVVRSQMLQNSFLIQIVIK
KLDTIVPIIPLMRSLAKTKFCNVMGHPISKPVWANLSDFDILDRFLRICRNFSHYYNGSA
KKKSFYQIKYILRFSC
>NC_002693@OeelhCp002@matk@1860@3398@R@1@513 maturase_K
PTLRSIHSIFPFLEDQFSHLDYLSHVLIPYPIHLEIAVQTLRYWVKDASSLHLLRIFLHE
YWNSFSTPKKHITLFLKGNSRFFLFLYNSYVCEYESIFLFIRNQSSHFQSTSSGVFFERI
LFYVKIDHLVEVFVGTDFLDIRSFFKDPNMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVNL
WQYHFSVWSQPGRININQLGKYSLDFLGYFSNVQLKSSVVRNQTLENSFLINNAMKKLET
TVPILPLIGSLSRAKFCNALGHPISKPTRNDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKKS
LYRIKYILRLSC
>NC_008325@DacaCp002@matk@1794@3332@R@1@513 maturase_K
NNLRSIHSIFPFLEDNFSHLIYVLEILIPYPAHLEILIQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YRSWNTPNKASSFFSKRNQRFFFVLYNSHICEYESIFVFLRNQSSHLCSTSSGTLLERIY
FYGKLEHLVLVEAFAKAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPPLMKKWTYYFVNL
WECRFYLWSQPGRICINQLYNNSLSLLGYISSAGLNPSMVRSQMLENAFIIDNPIKKFDT
LVPIVPLIGSLAKARFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIVRFGRICRNLSHFFSGSSQKKS
LYRIKYILRLSC
>NC_015113@AnceC_p002@matk@1781@3319@R@1@513 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDNFSHLIYVLEILIPYPAHLEILIQTMRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCSWNTSNKASSLFSKINQRFFFVLYNSHLCEYESIFVFLRNQSSHLCSTSSGTLFERIY
FYVKLEELVLVEAFAKAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASRGTPLLMKKWTYYFVNL
GKCHFYLWSQPGRICINQLYNHSLALLGYLSSARLNPSLVRSQMIENAFIIDNAINKFDT
IVPIVPLIGSLAKARFCNVLGHPISKAVWTDLSDYDIVVRFGRICRNIFHYYSGSSQKRS
LYRIKYILRLSC
>NC_016430@ESH0020@matk@2066@3583@R@1@506 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKISHLIYVLEILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNWNIPNKAGSSFSKRNQRLFFFLYNSHLCEYESIFIFLRNQSSHLRSTSSGTLLERIY
FYGKIKYLVKVFVKAFQVNLLLLKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPFLMKKWTYYFVNLWQ
CHFYLWSQPGRICINQLYNHSLDLLGYLSSARLNPSMVRGQMLENSFLIDNAINKFDTIV
PIIPLIGSLAKAKFCNVLGHPISKAVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSQKKSLY
RIKYILRLSC
>NC_007957@ViviCp002@matk@2016@3524@R@1@503 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFPHLKYVSDILIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YHNWNSMITPKKSISIFSKRNQRFFLFLYNFHVCEYDSIFIFIRNQSYHLRSTSYGALLG
RIFFYGKIEHFVEVFANDFQTILWLFKNPFMHYVRYQGKSILASKGAPLLMNKWKYYLVN
FWQCHFYVWSQPVRIHINQLSKHSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENAFIIDNAIKKFD
TIVPIIPIIGSLAKARFCNALGHPISKPSWADSSDYDIIDRFVRICRNISHYHSGSSKKK
NLYRIKYILRLSC
>NC_008335@PlocCp002@matk@2213@3751@R@1@513 maturase_K
RNLRSIHSIFSFLEDKLSHLNYVSDILIPHPIHPEILVQVLRSWVQDAPSLHLLRLFLHE
YRNWTSLITPKKSISIFSKENQRFFLFLYNFHICECESIFVFLRKQSSHLRSTSFRALLE
RTHFYGKMEHFVVVFRNNFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSFLASKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQYYFYLWSQPSRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVSSQMLENLYLMDIAIKKFD
TIIPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPVSKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_008336@NadoCp002@matk@2038@3573@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSTFPFLEDQFSHLNHVLDILIPYPIHLELLIQLLRCWIQDAPSLHLLRVLLYE
YQNWNSLITKKKKNFSVFSNENQRLFLFLYNFYVYECESIFVFLRKQSVHLRSTSSRAFL
ERTHFYRKIENFIVVFRNVFQTNLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLV
NFWQCHFYLWSQPDRIHINQLSNHSLDFLGHLSSVRLKTSVVRSQTLDNSFIIDIAIKKF
DTIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPAWTDSSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKK
NSLYRVKYILRLSC
>NC_009599@BumiCp002@matk@1917@3440@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDTLSHLNYVSDILIPHPIHLEILVQSLRCWVQDAPSLHLLRFFLHE
YHNWNNFISPKKSIFIFSKKNKRFFLFLYNSYVYECESIFVFLCKQSSHLRSTSSGALLE
RTHFYVKIEDLVIVFRNDFQTILWLFKDPLMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQCNFYLWSQSGRIHIKQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSVVKSQMLENSFIIDSAINKFD
TIVPIISLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGQICRNLSHYHSGSSKKT
SLYRIKYILRLSC
>NC_015605@NeluCp002@matk@2116@3639@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFSFLEDKLSRLNYVLDLLIPYPIHSEILVQTLRCWVKDTPSLHLLRFFLHE
YRNWNSLITPKKSSSLLKKGNQRFFLFLYNSHVCECESIFVFLRKQSFHLRSTSSGALLE
RTHFYGKIEHFGVVFRNDFQTILWLVKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYHLVN
FWQCHFYLWSQPGRIHINQLSNHSLDFLGYLSSVRLNPSLVRSQMLENSYLIDIASKKFE
TIVPIIPLIGSLAKAKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICKNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_021425@TesiCp002@matk@2139@3674@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKLSHLNYVADILIPHPIHLEILIQTLRCWVQDAPSLHLLRFFLHE
YCNWNSLITPKRSISLFSKRNQRLFFFLYSSHVCECESIFVFLRKQSSHLRSTSFGALLE
RTHFYGKIELLVVVFRNYFQAILWLFKDPFMHYVRYQGKSILSSKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQCNFNLWSQPGRIHIKQLSNNSLDFLGYLSSVRLNPLVVRSQMIENAFLIDSAIKKFD
TIVPISPLIGSLAKVKFCNVSGHPISKPVRADSSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_010109@LemiCp002@matk@2133@3671@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSLFPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDLPTLHLLRLIFHD
YHNGSNSIPPNKSSFGFSKDNPRLYRFLYNSYVVECESIFDFLRKSSSYLRSTSFGPLLE
RTHFYGKMKHIGVTCCNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKCIMASKGTHLLMKKWKSYFVN
LWQCHFHFWSQPSRIHINQFPHFSFYLLGYLSSVPINPSSAKSQMLENSFLIDSFTPKFE
TMISIIPMIGSLAKAKFCNLSGNPISKPAWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015891@SppoC_p002@matk@2306@3838@R@1@511 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFAHLNYVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFLFHQ
YHNGNNCITPKKSSYGFSKDNPRLYRFLYNSYVVEYESIFVFLRKSSSYLRSTSFGTLLE
RTYFYGKMKNIGVTHSNNFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKSIMASKGTHLLMKKWKSYFVN
LWQCHFHFWSQPSRIHINQFSHFSFYFLGYLSSVPRNRSSVTTQMLENSFLIETVTKKFE
TMVSIIPMIGSLSKAKFCNLSGNPISKPVWADLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015894@WoliC_p002@matk@1895@3427@R@1@511 maturase_K
QNLRSIHSIFSFLEDKFAHLNYISDILIPYPVHLEKLIQILQCWIQDVPTLHLLRLFFHD
YHNWSNDITTKKSTYGFSKDNARLYRFLYNSYVVECESIFVFLRKSSSYLQSTSFGPLLE
RTHFYGKMKDIGIISCNDFQKPLGLFKDPFMHYVRYQGKSIIASRGTDLLLKKWKSYFLN
LWQCHFHFWSQPSRIHINEFAHFSFYFLGYLSSVQMNPSSMKSQMLENSFLIDTVTPKFQ
TLIAIIPMIGSLARAKFCNLSGNPISKPVWTDLSDSEIIDRFGRLCRNISHYYSGSSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_015899@WoauC_p002@matk@1954@3486@R@1@511 maturase_K
QNLRCIHSIFSFLEDKFAHLNYVSDILIPYPVHLEKLIQILQCWIHDVPTLHLLQLFFHD
YHNWSNCITTNKSSYGFSKENARLYRFLYNSYIVECESIFLFLRKSSCYLRSTSFGPLLE
RTHFYGKMKDIGVIRCNDFQKPLGFFKDPFMHYVRYQGKSIIASRGTHLLLKKWKFYFMN
LWQFHFHFWSEPSRIHINQFPHFSLSFLGYLSSVEMNPSSIKSQMLDNSFLIDTVTPKFQ
TIIAIIPIIGSLARAKFCNLSGNPISKPVWTDLSDSEIIDRFGRLCRNLSHYYSGTSKKQ
SLYRIKYILRLSC
>NC_016753@COESC_p002@matk@2313@3851@R@1@513 maturase_K
QNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNCVSDILIPYPVHLEILVQILQCWIQDVPSLHLLRFFFHE
YYNWNNLITPKKSNYYGFSKENPRLFLFLYNSYVVECESILVFLRKQSSYLQSTSSGTFL
ERTHFYEKIEQHLVVLCCNDLQKTLWLFKDPFIHYVRYQGKSILASKGTHLLMKKWKSYF
VNFWQCHFHFWSQPSRIHISQFSNFSFYFLGYLSSVPINPSAVKSQMLESSFLIDTVTKK
FETIVPIIPMIGSLSKAKFCNVSGNPISKPVWTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYYSGSSK
KQSLYRIKYILRLSC
>NC_004993@CafeCp004@matk@1958@3475@R@1@506 maturase_K
HNSRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPYPIHLEILVQTLRCWIQDAPSLHLLRFFLHE
YWNSNSLITPKKSISFFSKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSHLRSTSFGSFLE
RTHFYGKIEHLVVVLGNDFPKTLWLFKDPFVHYVRYQGKSILASRGTQFLIKKWKYHLVN
FWQCHFYLWSQPDRIHLNQLCNHSFYFLGYLSSVQLNSSVVRSQMLENAFLMDTAIKKFE
TIVPIIPLIGSLAKAKFCNGSGHPISKPFRTDLSDSEIINRFGRICKNLSHYHSGSSKKQ
SLYRIKFILRLSC
>NC_008326@LituCp002@matk@2138@3661@R@1@508 maturase_K
HNLRSIHSIFPFFEDKLSHLNHVSDILIPHPIHLEILVQTLHCWIQDAPSLHLLRFFLHE
YRNSNSLITPKKSISLFSKENQRFFLFLYNSHVYECESVLVFLRKQSSHLRSTSSGTFLE
RTHFYGKIEHLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKYILASKGTHLLMKKWKSHLVN
FWQCHFYLWSRPDRIHINQLYNHSFYFLGYLSSVRLNTSAVRIQMLENSFLIDTSINKFE
TLVPIISLIGSVAKAKFCNVSGHPISKSVRADSSDSDIINRFGRIYRNLSHYHSGSSKKQ
TLYRIKYILRLSC
>NC_009598@ChspCp002@matk@1858@3393@R@1@512 maturase_K
HNLRSIHSILPFLEDKFSHLNYVSDILIPYPTHLEILVQTLHRWIQDAPSLHLLRFFLHE
YTNWNSFITPKKSIYLFTKDFTKENQRLFLFLYNSHVYECESVFIFLRKQSSYLGSKYSG
AFIERTHFYGKMEYLVVVLRNDFQKTLWLFKDPFMHYVRYQGKAILASKGAHLLMKKWKY
HLVNFWQCHFYLWYQPDRIHINQLSNHSFYFLGYLSSVLLNLSAVRSQMLENSFLINTAI
KKFDTIVPIIPLIGALAKAKFCNISGHPISKPVRVDSSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGS
SKKQSLYRIKYILRFSC
>NC_002694@LocoCp002@matk@2174@3700@R@1@509 maturase_K
KNLRSIHSIFPFFEDKVTYLNYISDIRVPYPIHLEILVQILRYWVKDAPLFHLLRLFLYD
YCNWNSIFIPQKSIYTFSKKNPRFFFFLYNFYVCEYESIFFFLRTKSFHLRLKSFRVFFE
RIFFYAKKGHLVEVFVKDFFSTLTFFKDPFIHYVRYQGKSILASKNLPILMNKWKYYFIH
LWQCYFDVWSQPRTIRINQLSEYSFHFLGYFLKVGLKHSVVRGQMLQNGFLIKIIIKKLD
IIVPIIPIIRLLAKSKFCNVLGNPLSKPSWADLSDFEIIARFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_003119@MetrCp075@matk@120387@121907@D@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYFNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FSNWNSFITTKNSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFNVFFE
RIFCYAKREHLVEVFAKDFSYTLTFFKDPLIHYVRYQGKYILASKNSPFLMNKWKHYFIH
LWQGFFYVWSQPRTMNINQLSEHSFQLLGYFLNVRVNRSVVRSQMLQNTFLIEIFNKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_011163@CiarC_p002@matk@2070@3599@R@1@510 maturase_K
KNLRSIHSVFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFVYN
FCNWNSFITTKKSIYTFSKSNPRLFLFLYNFYVWEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSVFFE
RIFFYAKREHLVEVFAKDFPYTLKFFKDPLIHYVRYQGKSILASRNAPILMNKWKHYFLH
LWQCFFDVWSQPGTIKINQLSQHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSHMLQNTFLIEIVRKKLD
IIVPIIPLIRSLAKGKFCNVLGHPISKPVWADSSDLDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYQIKYILRLSC
>NC_011828@TrsuC_p070@matk@136342@137862@D@1@507 maturase_K
KNVRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNRFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRFKSFSVFLE
RIFFYAKREHLVEVFSKDFSYPLPFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNVPFLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRTININQLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVSKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIMERFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014057@PisaC_p002@matk@1889@3418@R@1@510 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNSFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLHNFYVCEYEYILVFLRNKSFHLGFKSFSIFFE
RIFFYGKREHLGKVFAKDFSYPLTFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNAPFLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRMININPLSEHSFQLLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGEPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014063@LasapC_p002@matk@1925@3445@R@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FCNWNSFITTRKWISTFSKSNPRLFLFLHNFYVCEYESIFVFLRTKSSHLRFKSFSVFFE
RIFFYAKREHLEKVFYKDFSYPLTFFKDLNIHYVRYQGKCILASKNAPFWMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRMININPLSEHSFQLLGYFLNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIQNLD
IIVPIIPLIRSLANAKFCNILGEPISKPVWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_024034@EJ83_p077@matk@2103@3623@R@1@507 maturase_K
KNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIPIPYPIHLEILVQILRYWIKDAPFFHLLRLFLYH
FCNWNRFITTKKSISTFSKSNPRLFLFLYHFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSFFFE
RIFFYAKREHLVEVFAKDFSYTLTFFKDPNIHYVRYQGKCILASKNAPFLMNKLKHYFIH
LWQCFFDVWSQPRTININQLSEHSFQFLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVSKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFDIIERFLRICRNLSHYYNGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_024038@EJ78_p075@matk@2104@3624@R@1@507 maturase_K
NNLRSIHSIFPFLEDKFTYLNYVSDIRIPYPIHLEILVQILRYWVKDAPFFHLLRLFLYN
FCNWNSLITPKKSISTFSKSNPRLFLFLYNFYVCEYESIFLFLRNKSSHLRLKSFSVFFE
RIFFYAKREHLVDVFAKDYSPTLTLFKDPFIHYVRYQGKAILASRNAPLLMNKWKHYFIH
LWQCFFDVWSQPGTIHINQLSEHSFHFLGYFSNVRLNRSVVRSQMLQNTFLIEIVIKKLD
IIVPIIPLIRSLAKAKFCNVLGHPISKPVWADSSDFEIIERFLRICRNLSHYYSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_010548@CrjaCp044@matk@42454@43977@R@1@508 maturase_K
WNSLRSIHCLFPLMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALITQIENTRFSLFLWNSYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYGSFPD
RTHFDKKIKDIVLFPRKISTKKIWLLKDSFIHYVRYGERSLMALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQYYFHLWFQPYRICSLQLSKTSFSFLGYFLHVKMKPLVVRVKMLDDLFITDLITNELN
PIAPIRAILFFLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFHYYSGSINQE
GLYHIKYILLLSC
>NC_016065@TacrC_p002@matk@1531@3057@R@1@509 maturase
WNSFRSIHCIFPLMEDKLSHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALITQRENTRLSLFLWNSYVYEWESFLVPLVKRFLNSQSLLYESFPD
RTHFDKKIEDILIFPRKISTEKIGLLKDSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQCYFHLWFQPYRVCSLELSKTYSSFLGYFLHVKRKPLVVRAKMLDDLFITDLITNELT
PIAPIRLILFFLSKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWRNFFHYYSGSINQD
GLYHIKYILLLSC
>NC_021437@M2888_p002@matk@1762@3288@R@1@509 maturase_K
WNSIQSIHCIFPLMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWIRDAPSLHLLRSILH
EWKNSFSRENLQKALVTQRENTRFSLFLWNSYVYEFESFLVPFVKRFSHSQSLLYGSFPD
RTHFDKKIKHIVIFPRKISTKRIWLLKDPFMHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFH
FWQCYFHLWFQPYRVCSLELSKTYSSFLGYFLHVKMKPLVVRAKMLDDLFITDLITIELN
PIAPIRSILFFLAKEKFCDISGRPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFYYYSGSINQD
GLYHIKYILLLSC
>NC_023121@Y766_p082@matk@1760@3283@R@1@508 maturase
WNSLRSIHCIFPFMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRIFRRWILDAPSLHLLRLILY
ECSFGRENLQKAMITQRENTRFSLFLWNSYVYECESSLIPLIKRFFNSQSLLYGSFPDRT
HFEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKDSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFHF
LQYYFHLWFQPYRICSLELSKTSFSFLGFFMHVKMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNS
TAPLKSILFSLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFRYYSGSINQDG
LYHIKYILLISC
>NC_024021@ED49_p039@matk@114704@116215@D@1@504 maturase_K
WNSLRSIHCIFPFMEDKLPHSNYISDIRVPYSIHPEILVRLFRRWILDTPSLHLLRWILH
ECSFSRENLQKSLITQGENTFSLFLWNFYVYECESFLIPLIKRFFNSQPLLYESFPDRTH
FEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKNSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYYLFHFW
QYYFHLWFQPYRIWSLELPKISFSFLGFFMQVKMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNAT
APIKPILFSLAKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIWINLFDYYSGSINQDGL
YHIKYILLNSC
>NC_024022@ED58_p039@matk@114717@116234@D@1@506 maturase_K
WNSLRSIHCIFPFMEEKFPHSNYISEIRVPYSIHPEILVRLFRRWILDTPSLHLLRWILH
ECSFSRENLQKSLITQGENTFSLFLWNFYVYECESFLIPLIKRFFNSQSLLYESFPDRTH
FEKKIKDIVLFPPQKISTKKIWLLKNSFIHYVRYGERSLIALKGTHLQVKKCRYHLFHFW
QYYFHLWLQPYRICSLELSNKISFSFLGFFMHVEMRPLVVRAKMLDDLFITDLITNELNS
IAPIKPILLSLVKEKFCDISGWPISKLSWTSLSDDDILDRFDRIFINLFDYYSGSINQNG
LYHIKYILLMSC
>NC_007578@LasaCp002@matk@2083@3603@R@1@507 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKRNHRLFFFLYTSHLCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERIYFYGKIDHLAEVFARAFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILGSKGTFLLMNKWKYYF
VNFWKSYFYLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRSQMLENAFIIENAIKK
FETIVPIMPLIGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWADFSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_015543@JavuC_p002@matk@1971@3482@R@1@504 maturase_K
NNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKINKRLFLFLYTSHVCEYESSFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERIYFYGKMEHLAEVFARAFQANLWLFKDPFMHCVRYQGKSIIASKGTFILMNKWKYYF
VNFWKSHFYLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRSQMLENAFLIDNAIKK
FDTLVPIMPLIGSLAKSKFCNAVGRPIGKAIWADFSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_015621@AradC_p002@matk@2096@3613@R@1@506 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDHFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQVLRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKASSSFSKRNHRLFFFLYTSYVCEYESGFLFLRNQSSHLRSISSGAL
IERIYFYGKIEHLAEVFARAFQVNLWLLKDSFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKSYF
VNFWKSYFDLWSQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLKPSMVRGQMLENTFLIDNAIYK
FDSIVPIMPLVGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWVDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_020092@DenmoCp002@matk@2079@3596@R@1@506 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQALRYWIKDASSLHLLRFFLHE
CHNWDSLITSNSKKVSSSFSKRKNRLFFFLYTFHVCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGAL
IERINFYGKIEHLAEVFVRSFQANLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNQWKYYF
VNFWKYYFYLWPQPGRIYINQLSNHSLDFLGYRSSVRLNPSTVRSQMLENAFLIDNAIKK
FDTLVPIMPLIGSLAKSKFCNALGHPIGKAIWTDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSK
KKSLYRVKYILRLSC
>NC_023833@w899_p002@matk@2103@3608@R@1@502 maturase_K
DNLRSIHSIFSFLEDNFSHLNYVLDILIPYPAHLEILVQAIRYCIKDASSLHLLRFFCHN
WDSFITSNSKKAGSSFSKRNHRLFFFLYTSYVCEYESGFLFLRNQSSHLRSTSSGALIER
IYFYGKIEHLSEVFGRAFQANLWLFKDSFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKSYFVNF
WKSYFYLWSQPGRIYINQLSNHSLYFMGYRSSVRLTPSMVRGQMLENTFLIDNAIKKFDS
IVPIMPLVGSLAKSKFCNALGHPISKAIWSDLSDSDIIERFGRIYRNLSHYHSGSSKKKS
LYRVKYILRLSC
>NC_008359@MoinCp002@matk@1993@3510@R@1@506 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFSQLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHD
YYNWNTLIIPNKYISIFSKSNPRLFLFLYNSHVCEYESILLFLRNQSSHLRLTSSGGFFE
RIYFYGKIKHPVEEVFANDSPTSLWFLEDLFMHYVRYQGKSILASKDTPLFMNKWKYYLV
LLWQCHFYVWSQPGRMYINQLCKHSFSFLGYLSSMQINLSVVRSQMLENSFLMDNAMKKI
DTLVPISLLIGSLDKMKFCNVLGHPVSKSTWADSSDFDIIDRFVCICRNLFHYYSGSSKK
KSLYRIKYILRLSC
>NC_014697@PrpeC_p002@matk@1976@3496@R@1@507 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITSNNFFFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYEFILLFLRNQSSHLQLTSSGIFFERI
HFYEKIKYPVEEVFANDFPASILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGRIYINKLSKHSLDFLGYFSSIRPNLSVVRSQMLENSFITDNAMKKLD
TLVPIIPLIGSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFLRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_014807@ColaC_p002@matk@2170@3684@R@1@505 maturase_K
YNFRSIHSIFPFLEEKFPHLNYVSDVLIPYPLHLEILVQILRYWVKDASSLHLLRVFLHE
YSNWNSLITPNKSISFFSKRNRRLFLFLYNSHVCEYEFIFLFLRNQSSHLRLTSSRVLFE
RISFYGKIKHLVDVFANDFPAILRVRKDPFMHYVRYQGKSILVSKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQYHFFAWSQPERIYINQLSKRSLDFLGYISSVRLNTSVVRSQMLENSFLIDNAMKNLD
TLVPIITLLGSLAKAKFCNVLGHPISKLTWADSSDLDIIDRFVRICRNISHYYSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_015206@FvH4_C0004@matk@2028@3530@R@1@501 maturase_K
YNLRSIHSIFPFFEDKFPHLNYASDVLIPYPIHLEILVQTLRYCVKDPSSLHLLRLFLHE
YYSWNTLITPQKSIFAKSNQRLFLLLYNSYVYEYESILLFLRNQSNHLRLTSSGIFFERI
RFYEKIKYPVEEVLFPATLWFFKDPFIQYVSHQGKLILASKDTPLLMNKWKYYLVNFWQC
HFYVWSQPGRIHLNQLSKHSFDFLGYLSSIRPNISVVRSQLLENTYLMYNAMKKLNTLFP
IIPMIGSLAKVKFCNTLGHPISKSSWADSSDSDIIDRFVRIVGNISHYYSGSSKKKSLYR
IKYILRLSC
>NC_015996@PypyC_p002@matk@1977@3491@R@1@505 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQTLRYWVKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPKKIIFSKSNTRLFLLLYNSHVCEYESILLFLRNQSSHLRLTSSGIFFERI
HFYEKKKYPVEEVFINDFPAAILWFFKDPFMHYVRYQGKSILSSKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGRIYINQLSKHSLDFLGYFSSMRPNLSVVRGQMLENSFIMDNAMKKLD
TLVPIIPLIGSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVHICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_016921@PeruC_p002@matk@1987@3501@R@1@505 maturase_K
YNLRSLHSLFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPIHLEILVQNLRYWVKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPNKFIFSKSNPRLFLLLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRLTSYGIFFEQI
HFYEKINYPGENDFTVAILWFFKDPFMHYVRYQGKLILASKDTPIVMNKWKYYLVNLWQY
HSYVWSQPGRIYINQLSKHSLYFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLDTLVP
IIPLIVSLAKVKFCNALGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNISHYYSGSSRKKSLYR
IKYILRLSC
>NC_021455@M356_p086@matk@2037@3542@R@1@502 maturase_K
YNLRSIHSIFPFLEDKFPHLNYVSDVLIPYPTHLEILVQTLRYWMKDPSSLHLLRLFLHE
YYNWNSLITPKKSIFSKSNPRLFLLLYNSYVCEYESVFLFLLNKSSHLRLTSFGIFFERI
HFYEKIKHPVEEVFANDFPAAILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMNKWKYYLVN
LWQCHSYVWSQPGNIYINQLSKHSLDFLGYFSSMRPNLSVVRSQMLENSFIMDNAMKKLD
TLVPIISLIGSLAKVKFCNAAGHPISKSTWADSSDFDIIDRFVRICRNLSHYYSGSSRKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_009265@AecoCp002@matk@1986@3497@R@1@504 maturase_K
YNLKSIHSLFPFLEDKLLHFNYVVDVRIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNYKNFDIQKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESLFLFLRKRSSHLRSTSSEVVFERILFY
GKIQHLVKVFVNFPSILGFLKDPLIHYVRYHGKCILATKDTPLLMNKRKYYFVNLWQSYF
SVWLQSEKVNINQLSKDTLEFLGYLSSLQLNPLVVRSQMLKNSFLIDNVRIKFDTKIPIS
SIIGSLSKEKFCNVLGHPVSKSSWTDSSDSEIRERFVRICRNLSHYYSGSSKKKNLYRIK
YILRLCC
>NC_009266@AegrCp002@matk@2042@3556@R@1@505 maturase_K
YNLKSIHSIFPFLEDKLLHFNYVLEVRIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNYKNFDIQKKSILNPRFFFFLYNSHVCEYESLFFFLRKRSSHLRSTSSEVLFERILFY
GKIQHLVKVFVNNFPSTLGFLKDPLIHYVRYHGKCILATKDRPLLMNKWKYYFVNLWQSY
FFVWLQSQKVNINQLSKDTLEFLGYLSSLQLNPLVVRSQMLKNVFLIETVRIKFDTKIPI
SSIIGSLAKEKFCNVLGHPVSKSSWTDSSDSEIRERFVRICRNLSHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009267@OlpuCp002@matk@2034@3614@R@1@527 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLAHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFYKKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQYFLKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRCVLATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009268@ArhiCp002@matk@2200@3714@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEVLVQTLRYRVNDASSLHFFRFCLYE
YCNWTNFDIKKKFILNPRFLLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSTAYEVFFERILFY
GKIQNFLKVFVKNFPAMLGLFKDPFLHYVRYHGKSILATKDTPLLMNKWKFYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKLDSKIPI
YSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
NYILRLCC
>NC_009269@BaveCp002@matk@2022@3536@R@1@505 maturase_K
YNSQSIHSIFPFLEDELSHFNYVLDVVIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKDFSIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVKNFPAILGLLKDPLIHYVRYHGRCILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVTINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSYLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAVWTDSSDSDILNRFVRISRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009272@DrneCp002@matk@2145@3659@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSLFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YGNWKNFDIKKKCILNPRFFLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSIAYEVFFERILFY
GKIHHFFKVFVNNFPATLGLLKDPFLHYVRYHGKNILATKDTPLLMNKWKFYFLNFWQCY
FSVWFPSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKFDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRKISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009273@LeviCp002@matk@1926@3506@R@1@527 maturase_K
DNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDLQIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFYIKKKAILNPRIFLFLYNSHICEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRCILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLMDNVRIKLDTKIPI
SSISRSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKNNLYRI
KYILRQSC
>NC_009274@LomaCp002@matk@2032@3546@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKLSHFNYVVDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDPSSLHFFRFCLYE
YCNWKNFDIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTSYEVLFERILFY
GKIQHFLKVFVNTFPAILGLLKDPFIHYVRYHGKCILATKDTPLLMNKWKYFFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNIKQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENAFLIDNVRIKLDSKIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAAWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSKKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_009275@NaofCp002@matk@2042@3556@R@1@505 maturase_K
YNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDVVIPYPIHLEILVQILRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNCKNFYIKKKSILNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSISYKVLFERILFY
GKIQHFFKVFVNNFPAILGLLKDPFIHYVRYHGRSILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENAFLIHNVRIKLDSIIPM
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKAIWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSQKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_016734@BRNAC_p002@matk@2032@3606@R@1@525 maturase_K
YNLQSLHSIFPFLEDKLSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRFCLYE
YCNWKNFDSKKKSILNPRFLLFLYNSHVCEYESIFFFLRKQSSHLRSTSYDVFFERILFY
GKIQHFLKVFVNNFSALLGLLKDPFLHYVRYHGKYILATKDTPLLMNKWKYYFVNLWQCY
FSVWFQSQKVNINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNVRIKLDSNIPI
SSIIGSLAKDKFCNVLGHPISKATWTDSSDSDILNRFVRICRNISHYYSGSSNKKNLYRI
KYILRLCC
>NC_023367@BN845_0030@matk@2074@3594@R@1@507 matK_protein
YNLQSIHSIFPFLEDKFSHFNYVLDVLIPYPIHLEILVQTLRYRVKDASSLHFFRLCLYE
YCNWKNFDIKKKLIWNPRFFLFLYNSHVCEYESIFFFLRKRSSHLRSTAYEVLFERILFY
AKIQHFLKVFVNNFPAILGLLKDPFLHYVRYHGKSILATKDTPLLMNKWKFYFVNLWQFY
FSVWFQSQKIHINQLSKDNLEFLGYLSSLRLNPLVVRSQMLENSFLIDNIRIKLDNKIPI
SSIIGSLTKDKFCNLLGHPISKANWTESSDSDILNRFLRICRNISHYYSGSSKKKHLYRI
KYILRLCC
>NC_021101@L036_p082@matk@2073@3590@R@1@506 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKISYFNYVSDILIPHPIHLEIVVQTIRYWLNDASSLHLLRSFLHE
YWNWNSIITPKKSISIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVLLE
RIYFYGKKEYLVEIFDNTDFQNILWMFKDPLIHYVRYQGKSILTSKDMPLLMNKWKHYLV
NLWQCHFYAWFQPGRIHIKQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAMKKF
DTIVPIIPLIGSLAKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKK
KSLYRLKYILRLSC
>NC_022408@CMAC_CP_p002@matk@2193@3710@R@1@506 maturase_K
HKLRSIHSIFPFLEDKFSHLDYVSDVLIPYHIHLEILVQTLRYWVNDASSLHLLRFFLHE
YWNSLITQKKHITIFSKGNPRLFLFLYNSRICEYEYIFLFLLNQSSHLRSTSSGIFFERI
YFYVKIEHFVKVFFDNDFQCILWFFKDPFMHYVRYQGKSILASKDTPLLMKKWKYYLVNL
WQYHFYAWLKPGRIDINQLCKYSLDFLGYRSSVRLNSSVVRSQMLENSFLINNAMKKFET
IVPIIPLIGSLSKANFCNTLGHPISKPTRADSSDSDIIDRFLRICRNLSHYHSGSSKKKS
LYRVKYILRLSC
>NC_023256@Z072_p084@matk@1843@3354@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVSDVLIPYPIHLEILIQTIRYWVKDATSLHLLRSFLYE
YWNSLITKKKYIYIFLKSNPRLFLFLYNLYICEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVLLERI
YFYRKMEYLVEVFDNTYFQDILWLLKDPLMHYVRYQGKSILASKDMPLLMNKWKYYFVNL
WQYFFYAWFQPVRIHINQLSKHSLDFLGYFSSVRLNPLVVRSQMLENSFLIGNAMNKFDT
IVPIIPLIVSLSKAKFCNALGNPISKPTWADSSDSDIIDRFVRIYRNLSHYHNGSSQKKN
LYRLKYILRLSC
>NC_007944@GohiCp002@matk@2155@3669@R@1@505 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLEALIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFSLYE
YCNLKSFITPKKSISIFNPRLFLFLYNSHTCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLERIF
FYGKIKYLGEVFYNDFQNNLWLFKDPFIHFIRYQGKSILASKDTSLLINKWKYYFVDLWQ
YYFYLWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFLIDNAVKTLDTRI
PIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWADSPDSDIIDRFVRISRNLSHYHSGSSKKKSLY
RIKYILRFSC
>NC_014676@ThcaC_p002@matk@2213@3721@R@1@503 maturase_K
HNLQSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDVLIPHPIHLEILVQALRYWVKDASSLHLLRFSLYE
YCNLKSFFTPKKYISIFNPRLFLFLYNSHVCEYESIFLFLRNQSSHLRSTSSGVFLERIF
FYGKIEHLVEVFSNDFQNNLWVFKDPFIHFIRYQGKAILASKDTSLLMNRWKYYFVDLWQ
YYFYVWSQSGRVRINQLSKYSLDFLGYLSSVRLNPSVVRSQMLENSFIIDNAIKKLDTRI
PIISLIGSLSKAKFCNTLGHPISKPTWSDSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKKSLY
RIKYILRLSC
>AC_000188@LyesCp067@matk@2127@3656@R@1@510 maturase
HNLRSIHSTFPFLEDNFSHLNYVLDILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSSHLRSTSFGALLE
RIYFYGKIERLVEAFAKDFQVTLWLFKDPVMHYVRYEGKSILASKGTFPWMNKWKFYLVN
FWQCHFSMYFNTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENSFLINNPIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKAHFCTGLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKK
TLYRIKYILRLSC
>NC_001879@NitaCp002@matk@2131@3660@R@1@510 maturase_K
YNLRSIHSTFPFLEDNFSHLNYVLDILIPYPVHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
FWNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSSHLRSTSFGALLE
RIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTFLLMNKWKFYLVN
FWQCHCSLCFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNPSMVRSQMLENSFLINNAIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKANFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKK
TLYRIKYILRLSC
>NC_008407@JNC0024@matk@2416@3936@R@1@507 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHFPFVLDILIPHPIHLEILVQTLRCWVKDASSLHLLRFFLHE
YWNWNSLSTPKKASSSFSKRNQRLFFFLYNSHVCEYESIFVFLRNQSSHLRSTSSGALLE
RIYFYGKIERLVNVFLKDFQINLCLLKDPFMHYVRYQEKSILASKGTPLFMTKWKYYLVP
FWQCYFSLWFHPRRIYLNQLSKNFLEFGGYLSSVRLNASVIRSQILENSFLINNAINKFD
TFVPIIPLIGSLAKAQFCNVLGYPISKLVRTDLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKRK
SLYRIKYILRLSC
>NC_013707@OleuC_p002@matk@2124@3701@R@1@526 maturase
HNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLHE
YCNWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFFFLYNSHVCEYESIFVFLRNQSSHLRSTSSRALLE
RIYFYGKIERLVDVFVKDFQTNLCLFKDPFMHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVT
FWQCYFSLWFHPRRIYLNQLSNHSLEFVGYLSSVRLNASVVRSQILENSFLINNAIKKFD
TLVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGYPISKPVRADLSDSDIIDRFGRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_016433@SIC0020@matk@1972@3501@R@1@510 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPVHVEILVQTLHYWVKDASSLHLLRFFLNE
YCKWNSLITPKKASSSFSKRNQRLFLFLYNSHVCEYEAIFVFLRNQSSHLRSTSSGVLLE
RIYFYVKIERLVNVFVKVKDFQANLWLVKEPCMHYIRYQRKSILASKGTSLFMNKWKCYL
VTFWQWHFSLWLHPRRIYINQLSNHSFEFLGYLSSVRMNPSVVRSQILENSFLINNAIKK
FDTLVPIIPLIASLAKAKFCNVLGHPISKPVRADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYHSGSSN
KKTLYRIKYILRLSC
>NC_016468@BohyC_p002@matk@1861@3381@R@1@507 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHFNFVLDIFIPYPVHVEILVQILRYWVKDAYSLHLLRFFLNE
HCNWNSFLTRKKVSSSFSKKNSRFLLFLYNSYVCEYESIFIFLRNQSSHLQSTSCELFLE
RILFYVKIERLVNVFVKVNNFQTNLWLVKESCMHYVRYQRKALLASKGTSFFMKKWKCYL
VTFWQWHFSLWFHPRRIYINQLSNHSLEFLGYLSSVKMNLSVVRSQILENSFLINNVIKK
FDTLVPIIPLIASLAKARFCNVLGHSVSKPIWADLSDSNIIDRFGRICRNLSHYYSGSSK
KKSLYQIKHILRLSC
>NC_020019@CSC0020@matk@2048@3547@R@1@500 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDKFSHLNYVLDILIPHSIHLEISVQTLRYWVKDASSLYLLRFFLHM
YWNWNSLITPKKSSFYFSKRNQRLFLFLYNFHICEYESIFVFLRKQSSHLRSISSGTFLE
RRYFYGKIEHFLEVFTKDFQVILWLFKDPFIHYVRYQGKYILASKGTSLLMNKWKSYLVN
FWQCYFYMWSQPGRIHINQLSKHSPDFLGYLSSVRLNPSMVRSQMLENSFLIGNAIKRFD
TIVPIIPMIGSLSKAKFCNVLGHPISKPVWADLSDSDIIDRFGRIYRNLSHYHSGSSKKT
SLYRIKYILRLSC
>NC_023092@Y765_p086@matk@2105@3616@R@1@504 maturase_K
HNLRSIHSVFPFLEDKFLHLNYVSDILIPHPIHLEILVQTLRYWVKDASSLHLLRFFLYE
YRNWNSLINPKKSIFVFSKRNQRLFLFLYNSHVYEYESVFVFLRNQSSHLRSTSSGALLE
RIYFYGKIKHLVEAFANDFQASPWLFKDPFVHYVRYQGKSILASKGTPLLMNKWKYYLVN
FWQCHFYVWSQPVRIYINQLSNHSFYFLGYLSSVGLNPSVVRNQMLENSFIIDNAIKKFD
IIVPIIPLIGSLAKAKFCNVLGHPISKPARADSSDSDIIDRFVRICRNLSHYHSGSSKKK
SLYRIKYILRLSC
>NC_023115@Y757_p083@matk@2010@3554@R@1@515 maturase_K
QNLRSIHSIFPFLEDNFSHLNFVLDILIPHPVHVEILVQTLRYWVKDASSLHFLRFFLNK
SWNWNSFITPKKASSSFSKSNQRLFLFLYTSHLSEYESIFVFLRNQSSHLRSTSFEVLLE
RIYFYGKIERLVNVFVKVTDFQANLWLVKEPCIHYIRYQKNAILASKGTSLFMNKWKCYL
ITFWQWHFSLWFYPRRISINQLSNHSFEFLGYLLSLRINPSVIRSQILENSFLINTAIKK
VDTLVPIIPLIASLAKAKFCNVLGHPISKPVRADLSDSNIIERFGCICRSLSHYHSGSSK
KKSLYRIKYILRLSC